Totalt vil disse overføringene gi en økning i årlig produksjon på i overkant av 15 gigawattimer (GWh) med regulerbar kraft i Hodnaberg kraftverk, noe som tilsvarer strømforbruket til om lag 300 husstander.

– Uregulerbar kraftproduksjon fra småkraftverk og vind må forbrukes når den produseres. Regulerbar kraft er derfor svært verdifull for hele vårt kraftsystem. Det gir oss muligheten til å produsere strøm når vi trenger det. I den sammenheng er tilleggsoverføringer til eksisterende reguleringsmagasiner som på Voss svært viktige, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Overføringene som det nå er gitt tillatelse til, antas å medføre akseptable virkninger for landskap, naturmangfold og andre interesser. Det er fastsatt vilkår om minstevannføring i tillegg til andre avbøtende tiltak.