Nyhetsartikkel

06 mars 2018

Vil innføre felles faktura uavhengig av Elhub

Energi Norge foreslår at alle strømkunder skal få én samlet faktura for strøm og nettleie innen sommeren 2019. Det vil gi sparegevinster både for kundene og selskapene. Ordningen bør innføres uavhengig av det sterkt forsinkede Elhub-prosjektet.

Integrerte strøm- og nettselskaper har tilbudt kundene felles faktura i mange år allerede. Høsten 2016 bestemte NVE at også uavhengige kraftleverandører kunne inngå avtale med nettselskapene om samfakturering. I dag mottar rundt 1,5 millioner av landets 3 millioner strømkunder felles strøm- og nettfaktura fra kraftleverandøren.

Nå foreslår Energi Norge overfor NVE at ordningen gjøres gjeldende for alle landets strømkunder, og at dette fases inn gradvis frem mot sommeren 2019.

Enfaktura

Figuren viser forslag til fasevis innføring av Enfaktura.

– Erfaringene så langt viser at nettselskapene kan effektivisere sine administrative prosesser og kostnader vesentlig om ordningen blir felles og lik for alle markedsaktørene. Tiltaket er i tråd med politiske anbefalinger om harmonisering av strømmarkedet i Norden, sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge.

Advarer mot monopol
Det har vært argumentert for at man bør vente med tiltaket til det er etablert en nasjonal tjeneste som kan bidra til datautvekslingen. Bransjen anbefaler imidlertid at avregningstjenester mot strømkunder i minst mulig grad bør samles i et monopol som Elhub, men overlates til markedet.

– Vi mener at konkurranse mellom ulike aktører vil bidra til mer innovative løsninger og dermed større effektiviseringsgevinster. Vi ser allerede at det etableres konkurransedyktige miljøer i markedet, sier Haugen.

Fasevis innføring
Energi Norge foreslår en fasevis innføring som starter med en ajourføring av de avtalestandardene som eksisterer mellom kundene og henholdsvis strømleverandørene og nettselskapene, slik at disse avspeiler hvem som er kundens motpart med ansvar for å oppfylle avtalene. De avtalemessige forholdene mellom nettselskaper og kraftleverandører revideres i tråd med dette. NVE må bidra med de regulatoriske rammene for denne fasen og forslag til regulering bør sendes på høring snarest.

I senere faser kan man se på endringer i roller og ansvar for nettselskap og kraftleverandør for pliktleveranser og ansvar for avgiftsinnkreving, om man finner grunn til å endre ansvaret for disse oppgavene. Fremdriften tar hensyn til at selskapene vil være opptatt med oppstart av Elhub i begynnelsen av 2019.

Ønsker raskere fremdrift
Forslaget om forenkling av faktura og avregningsrutinene har ligget hos myndighetene siden 2014. NVE har utredet vesentlige elementer som relasjonen mellom nettselskap og kraftleverandør, organisering av leveringsplikt og så videre.

– Energi Norge ønsker raskere fremdrift og at moderniseringen av strømmarkedet skjer med bruk av konkurranse på områder som ikke er naturlige monopol. Det vil skape de beste og billigste løsningene for kundene. Gjentatte utsettelser skaper usikkerhet og ekstra risiko for aktørene, og vi frykter at bransjen blir hengende etter i utviklingen, sier Haugen.

  1. Notat: Handlingsplan for innføring av Enfaktura

    Les Energi Norges forslag til handlingsplan for innføring av en regning i sluttbrukermarkedet (februar 2018).

    Kilde: Energi Norge

Kommentarer

kommentarer