Nyhetsartikkel

30 januar 2018

– De beste prosjektene skapes ikke alene

Enova har gitt støtte til 56 konseptutredninger for innovative energi- og klimaløsninger i bygg og områder siden tilbudet ble lansert i 2016. Nå er de første konseptutredningene ferdige.  De viser med tydelighet hvor nyttig det er at ulike miljøer går sammen allerede i utredningsfasen. Enova håper kunnskapen inspirerer til flere innovative prosjekter

– Skal vi få fart på innovasjonen trenger vi mer og raskere kunnskapsdeling. Derfor har vi satt som krav at alle sluttrappportene fra konseptutredningene vi støtter skal offentliggjøres på våre nettsider. Slik kommer kunnskapen og erfaringene alle til gode, ikke bare det enkelte prosjekt, sier markedssjef for bygg i Enova, Anders Solem.

Intensjonen med Enovas konseptutredningsstøtte er nettopp å øke kunnskapen om nye og innovative løsninger slik at disse kan vurderes på lik linje med mer tradisjonelle alternativ i prosjektets tidligfase. Det bidrar til å redusere den økonomiske risikoen, og forhåpentligvis til at flere gode løsninger blir tatt i bruk.

– Resultatene fra de første utredningene gir mye nyttig kunnskap og erfaringer. Vi ser absolutt nytten av at aktører fra ulike miljøer går sammen så tidlig i prosjektene og utnytter hverandres kompetanse. De beste prosjektene skapes ikke alene, sier Solem.

Seks sluttrapporter
Seks sluttrapporter ligger nå ute på enova.no: Skagerak Energi har sammen med fotballklubben Odd og flere samarbeidspartnere utredet mulighetene for etablering av lokal produksjon og lagring av elektrisk energi i tilknytning til Skagerak Arena. Lokal energiproduksjon står også sentralt i Filago økolandsbyers utredning. I neste byggfase i Hurdal økolandsby har Filago som ambisjon å sørge for nullutslipp i driftsfasen. Konseptutredningen ser på hvordan denne ambisjonen kan oppnås og kostnadene det innebærer.

I Stavanger har selskapet Hinna Park sett på muligheten for å bruke kun glass i fasaden på kontorbygningen Ormen Lange. En fullglassfasade bryter med oppfatningen av hvordan et energieffektivt bygg kan være. Utredningen viser imidlertid så gode resultater at det nå er besluttet å gå for en slik fasade. Hasle Linje er også et planlagt kontorbygg. Med flere kunnskapsmiljøer med på laget, ser Höegh eiendom på hvordan de kan bruke termisk lagring til å neddimensjonere kjøleanlegget og spare energi.

Ydalir er navnet på et utbyggingsområde i Elverum hvor ambisjonen er å bli et nullutslippsnabolag (ZEN). Her har konseptutredningen bidratt til å konkretisere planene og finne løsninger som ikke er vesentlig mer kostnadskrevende enn konvensjonelle. Kræmer Eiendom står bak en områdeutbygging i Tromsø som har som ambisjon at alle bygg skal ha passivhusstandard og at området Kræmer Brygge i stor grad skal være selvforsynt med lokal energi. Utredningen av ulike løsninger har ført til andre konklusjoner for prosjektets videre løp enn aktørene i utgangspunktet hadde sett for seg.

Nye muligheter
– Vi ser at det er flere løsninger som blir utredet som ikke blir tatt i bruk, men det er bare fint. Hensikten er nettopp å gi et godt beslutningsgrunnlag både for prosjektet og de som kommer etter. Konklusjonen kan også være at en løsning som utredes kan passe ypperlig et annet sted selv om den ikke passer i akkurat dette prosjektet, sier Solem i Enova.

Sluttrapporten fra de andre 50 konseputredningene blir lagt ut fortløpende på Enovas nettsider. Enova håper kunnskapen bidrar til enda flere søknader i 2018.

Første søknadsfrist for konseptutredningsstøtte er 1.mars. Da vil prosjekter som har fokus på løsninger mellom bygg, transportsystem og energisystem bli prioritert. I den andre utlysningsrunden som har frist 1.juni etterlyses det spesielt prosjekter som omhandler effektutjevning og lagring.

Søkerne kan få dekket 50 prosent av kostnadene til konseptutredningene, med en maksgrense på 1 million kroner.

Kommentarer

kommentarer