Nyhetsartikkel

17 januar 2018

Statnett sender ny modell på høring

Statnett legger ut forslag til ny modell for sentralnettstariffen på høring. Målet er å etablere en modell som er bedre tilpasset de omfattende endringene kraftsystemet står overfor og dermed legge til rette for en mer samfunnsøkonomisk effektiv utvikling og utnyttelse av kraftsystemet.

Statnett er i gang med gjennomføring av en betydelig investeringsportefølje. Bakgrunnen for det høye investeringsnivået er at kraftsystemet er i endring samtidig som det er et stort reinvesteringsbehov i eksisterende nett. Dette vil medføre økt tariffnivå i årene fremover, og er med på å skape behov for en endret tariffmodell. Statnett har derfor over en lengre periode arbeidet med evaluering og videreutvikling av tariffmodellen for sentralnettet.

Kunder og interessenter har vært involvert i prosessen. Basert på dette arbeidet har Statnett utarbeidet rapporten «Forslag til tariffmodell fra 2019 – Utforming av tariffer i transmisjonsnettet». Denne rapporten er nå sendt ut på høring frem til fredag 16. mars 2018.

Basert på mottatte innspill vil Statnett utforme en endelig tariffmodell for sentralnettet som skal gjelde fra 2019.
Rapporten kan lastes ned her
Les mer om høringen her

Kommentarer

kommentarer