Nyhetsartikkel

12 januar 2018

Effektivisering av vannplanarbeidet i sikte

Forenklinger og effektivisering, mer helhetssyn og mindre byråkrati. Energi Norge støtter Klima- og miljødepartementet i høringsinnspillet til forslag om endring av vannforskriften og naturmangfoldloven.

Forslaget, som i høst ble sendt på høring av KLD, handler i korte trekk om å endre hjemmelsgrunnlag og ansvarfordeling ved utarbeidelse av vannforvaltningsplaner, som gir nasjonale forpliktelser i henhold til EUs vanndirektiv.

Torsdag leverte Energi Norge sitt høringsinnspill til KLD hvor hovedinnretningen på forslaget støttes. Her legges det vekt på:

  • Forenkling av arbeidet, med utgangspunkt i de eksisterende vannforvaltningsplaner
  • Fortsatt lokal medvirkning, men sterkere sentral styring når det gjelder rikspolitiske interesser som klima, flomberedskap og fleksibilitet i kraftsystemet

Mindre forvirrende prosess
– Forslaget fra KLD gir gode muligheter for betydelig forenkling, sammenliknet med forrige planrunde hvor det var stor forvirring, mange parallelle prosesser, lite helhetsvurdering og manglende kunnskapsbasert avveiing av ulike hensyn, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi i Energi Norge.

Hjørnegård mener det derfor er viktig å unngå at unødig store ressurser blir brukt på alle forvaltningsnivåer og i mange interessegrupper, noe som var tilfellet i forrige planrunde som ble gjennomført i perioden 2009-2016. Den nye organiseringen av planarbeidet vil være langt bedre egnet for å ivareta nasjonale helhetshensyn.

Nye ansvarsområder for koordinering
KLD går inn for at vannforskriften ikke lengere skal hjemles i plan- og bygningsloven, men i naturmangfoldloven. Sektormyndighetene, blant annet NVE, får nå et sterkere og tydeligere ansvar for å ivareta viktige nasjonale hensyn som klima, flomsikring og fleksibilitet i kraftsystemet i planarbeidet under vannforskriften.

– Vi er opptatt av at det nye hjemmelsgrunnlaget i naturmangfoldloven ikke skal føre til utvidete materielle krav i vannforvaltningen, presiserer Hjørnegård.

  1. Høring: Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven (NML)

    Les Energi Norges høringssvar til Klima- og miljødepartementet om forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven (NML) (januar 2018).

Kommentarer

kommentarer

,

Om forfatteren

Har jobbet med elforsyninga og kraftmarkedet siden 1994. Han er utdannet journalist og faglitterær forfatter.