Nyhetsartikkel

15 desember 2017

Endringene i eiendomsskatt på verk og bruk

Stortinget har vedtatt nye regler for eiendomsskatt på verk og bruk. Reglene trer i kraft 1. januar 2019, men kommunene må ta høyde for de nye reglene i sitt budsjett for 2018.

Kategorien verk og bruk opphører fra og med 1. januar 2019
Kommuner som kun har eiendomsskatt på verk og bruk, må vedta et nytt utskrivingsalternativ fra 1. januar 2019. Ny og gammel lovtekst for alternativene er inntatt i tabell på LVKs nettsider, skriver LVK på sine nettsider.

Kommuner kan for fremtiden velge å skrive ut eiendomsskatt etter alternativ § 3 c, dvs kun på vannkraftanlegg, nettanlegg, vindkraftanlegg og petroleumsanlegg med særskatt etter petroleumsskatteloven § 5. Finanskomiteens flertall har presisert at med nettanlegg menes «alle anlegg i kraftnettet», det vil si «master, linjer, jord- og sjøkabler samt transformatorer mv.». Kraftnettet omhandler også regional og distribusjonsnett. Det vil mao fortsatt være mulig å skrive ut eiendomsskatt på disse anleggene. Gjeldende regler for verdsettelsen vil bli videreført.

Ønsker kommunen i fremtiden å skrive ut eiendomsskatt alle eiendommer som i dag er verk og bruk, må kommunen velge et utskrivningsalternativ som omfatter hele kommunen, jf esktl § 3 a, eller et annet alternativ som omfatter næring.
Kilde: LVK

Kommentarer

kommentarer