Nyhetsartikkel

30 november 2017

Norge, energiområdet og EU

Norge må for all del ikke avgi suverenitetsavståelse på energiområdet til EU. Det handler om norsk tilslutning til EUs energibyrå ACER. Målet med ACER er å etablere og regulere et felles strøm- og gassnett i Europa. Det er nedfelt i ACERS regelverk at det ikke skal tas nasjonale hensyn.

Det er foreslått at styret i ACER skal fatte vedtak ved simpelt flertall. ESA er EFTAS overvåkningsorgan som påser at medlemslandene overholder EØS-avtalen, altså EUs regelverk på EØS-området. I dette tilfelle skal ESA påse at Norge overholder EU-byrået ACERs regelverk og beslutninger, skriver Jørn Grøtberg, fylkesleder Oppland Nei til EU i dette innlegget.

Det bygges nå eksportkabel til Tyskland fra Sørlandet. (Vi har kabler til Sverige og Danmark fra før) I tillegg har Statnett konsesjon på en ny kabel til Skottland. Blir begge disse bygd, så kan nesten halvparten av norsk kraftproduksjon eksporteres. Krafta selges og vil gå dit prisen er høyest. I Norge i dag er strømprisen vesentlig lavere en i Storbritania og Tyskland. Det er all mulig grunn til å tro at Norge vil importere en Europeisk strømpris og miste vår viktigste konkuransefordel.

Prossesindustrien i Norge står for 20 prosent av norsk eksport. De aller fleste av disse bedriftene er avhengig av en forutsigbar og konkurransedyktig pris på strømmen. På vassdragsområdet er tilbudet at NVE (Norges vassdrags og energidirektorat) deltar i virksomheten ACER på vegne av Norge uten stemmerett. EU har i mange år brukt store ord om hvilken energiunion som skal utvikles. Det store prosjektet den såkalte tredje energipakke ble vedtatt i 2009. Den omfatter en serie forordninger og direktiver, som etter EUs plan skal inn i EØS-avtalen. Pakka handler om energieffektivisering, fornybar energi og regelverk for el-markedet. Grensekryssende krafthandel og om hvordan EU skal koble sammen de nasjonale energimyndighetene til en efektiv overnasjonal styring av energiunionen.

Tilsammen dreier det seg om over ett-tusen sider med nytt regelverk, og det aller meste er såkalt EØS- relevant. Kjernen i energipakka er et nytt styringssystem for det som skal bli EUs energiunion. Fra 2021 skal medlemsstatene sende inn årlige energiplaner som EU-kommisjonen skal godkjenne- eller kreve endring.

Regjeringen legger opp til at Norge skal godta dette opplegget som EU- kommisjonen bestemmer. Det er det slettes ingen grunn til. Denne saken er oppe i Stortinget i disse dager, og det skal etter planen tas en endelig beslutning ut på nyåret 2018. Etter min mening er det galskap og avgi suverenitet til EU på dette området. Norge er et land med stor produksjon både av fornybar og fossil energi.

Med de energi og klimaforandringene Europa og resten av Verden står ovenfor, kunne Norge vært et foregangsland både energi og klimapolitikk. Men istedet så ønsker regjeringen norsk tilslutning til EUs energibyrå ACER, og det er all grunn til å frykte at Norge vil importere en europeiske strømpriser, og de følger dette medfører for oss alle.

Jørn Grøtberg,
fylkesleder Oppland Nei til EU

Kommentarer

kommentarer