Nyhetsartikkel

30 november 2017

Kraftig investeringsvekst i kraftforsyning

Investeringene innen kraftforsyning øker med hele 21 prosent i 2017. Anslagene for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder allikevel på et fall i 2017. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere oljeinvesteringer, opplyser Statistisk Sentralbyrå

TALLENE ER HENTET FRA

Veksten i 2018 motvirkes noe av lavere investeringsanslag innenfor trelast- og trevareindustrien samt dataindustri og elektrisk utstyrsindustrien. Tidlige anslag for neste år kan være noe usikre, og bør derfor tolkes med varsomhet.

I investeringsundersøkelsen gjennomført i november anslås samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2017 til om lag 205 milliarder kroner målt i løpende verdi. Virksomhetens estimater er 6,7 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2016.

Denne nedgangen drives av et klart fall på over 11 prosent innenfor olje- og gassvirksomheten. Fallet i 2017 dempes av en kraftig investeringsvekst innenfor kraftforsyning på nesten 21 prosent.

Figur 1. Investeringsanslag registrert i 4. kvartal samme år

Figur 1. Investeringsanslag registrert i 4. kvartal samme årMillioner løpende kroner20072008200920102011201220132014201520162017050 000100 000150 000200 000250 000300 000Kilde: Statistisk sentralbyrå.2008● Utvinning og rørtransport: 131 983● Industri og bergverksdrift: 33 408● Kraftforsyning: 14 276

Figur 1. Investeringsanslag registrert i 4. kvartal samme år
Utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraftforsyning
2007 116238 26853 12022
2008 131983 33408 14276
2009 145817 24956 13017
2010 139384 19954 14467
2011 159388 20091 17297
2012 186843 20489 19356
2013 221289 20885 20674
2014 228241 21543 21916
2015 204297 20970 23597
2016 170280 22518 27123
2017 150842 21690 32688

For 2018 anslås de samlede investeringene nå til 203,6 milliarder kroner. Dette er 3,4 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2017, gitt i 4. kvartal 2016. Oppgangen i 2018 drives av at det indikeres svært høy investeringsvekst innenfor både industri og kraftforsyning.

Et mindre bratt fall innen olje- og gassvirksomhet enn tidligere antatt bidrar også positivt. For mer om investeringene i olje- og gassvirksomhet, se artikkelen«Nedjusterte anslag for oljeinvesteringene i 2017».

I følge sesongjusterte tall  var det følgende utvikling i de utførte investeringene fra 2.kvartal til 3.kvartal 2017:

  • Olje og gass: -10,7
  • Industri: 3,0
  • Kraft: 37,6
  • Les mer SSB

Kraftig økning i kraftforsyning i 2017, utsikter til sterk vekst også i 2018

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer i kraftforsyning er nå anslått til 32,7 milliarder kroner, mål i løpende verdi. Anslaget ligger nesten på 21 prosent over tilsvarende anslag for 2016. Betydelig vekst innenfor både distribusjons- og produksjonsleddet bidrar til oppgangen.

Innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet kan økningen knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt installering av smarte strømmålere (AMS). Arbeidet med installering av smarte strømmålere pågår i perioden 2016–2018, hvor hovedtyngden av investeringene utføres i år.

For delnæringen produksjon av elektrisitet skyldes veksten blant annet utbygging av flere nye vindparker. Nye avskrivningsregler, i tillegg til at frist for å søke el-sertifikater nærmer seg kan delvis forklare veksten i vindkraftutbyggingen.

De nyeste anslagene for 2018 antyder en ny rekord i kraftforsyning på 37,7 milliarder. Anslaget for neste år ligger om lag 19 prosent over anslagene for 2017, gitt i 4.kvartal fjor. Det er særlig veksten i næringen produksjon av elektrisitet som bidrar til oppgangen, men også for overføring og distribusjon av elektrisitet ventes det vekst i 2018.

Anslaget for produksjon av elektrisitet har blitt kraftig oppjustert siden forrige måling. Dette skyldes ytterligere vekst innen vindkraftutbygging.

Figur 3. Investeringer. Kraftforsyning. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt
2015 2016 2017 2018
Mai t-1 24698 27533 30402 34355
Aug t-1 24227 26328 30938 34567
Nov t-1 24588 26630 31616 37738
Feb t 25322 28100 33977
Mai t 24783 27345 34780
Aug t 24137 27213 34034
Nov t 23597 27123 32688
Feb t+1 23114 26222

Nedgang i industriinvesteringene i 2017

Industriinvesteringene for 2017 anslås nå til 21,2 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Anslaget er 3,5 prosent lavere sammenlignet med anslaget for 2016, gitt i 4. kvartal i fjor. Det er særlig næringsgruppen oljeraffinering, kjemiske og farmasøytisk industri som står bak investeringsnedgangen i industrien.

Nedgangen i næringsgruppen skyldes blant annet at enkelte store investeringsprosjekter, som bidro til oppgang i 2016, nå er ferdigstilt. I tillegg bidrar også metallindustrien negativt.

På den annen side dempes nedgangen av et høyt investeringsnivå innenfor gummi, plast og mineralsk industri, samt næringsmiddelindustrien. Innenfor næringsmiddelindustrien skyldes veksten et høyt investeringsnivå blant produsenter av bearbeiding og konservering av fisk.

Figur 4. Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt
2015 2016 2017 2018
Mai t-1 13426 18828 17014 17914
Aug t-1 15053 20002 16187 18006
Nov t-1 18667 21762 18574 21494
Feb t 21255 22388 21618
Mai t 20684 23204 22616
Aug t 21254 22988 22310
Nov t 20970 22518 21690
Feb t+1 20603 23789

Betydelig vekst innenfor eksportrettet industrien i 2018

Nye anslag for 2018 antyder en betydelig vekst i industriinvesteringene til neste år. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2017 ligger det an til en oppgang på 15 prosent.

Oppgangen i 2018 skyldes i stor grad at næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og næringsmiddelindustrien har en investeringsvekst på henholdsvis 57 og 17 prosent. Veksten innenfor næringsmiddelindustrien, kan i likhet med 2017, knyttes til høye investeringer innenfor delnæringen bearbeiding og konservering av fisk.

Fall i bergverksdrift i 2017, markant vekst i 2018

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2017 til 537 millioner kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 9,7 prosent sammenlignet med året før. Anslag for 2018 indikerer derimot en tydelig oppgang sammenlignet med tilsvarende anslag for 2017.

Kommentarer

kommentarer