Nyhetsartikkel

13 november 2017

Massiv vindkraftsutbyggnad förbereds i Sverige

Energiöverenskommelsen 2016 har målet att år 2040 skall 100 procent elproduktion vara förnybar. I praktiken avses kärnkraft som idag står för 40 procent att fasas bort.

Regeringen krattar nu manegen genom att i ett remissutskick för yttrande till 25 av landets 290 kommuner föreslå att kommunal vetorätt slopas vid nyetableringar. De vill på så sätt underlätta för vindkraftsindustrin att snabba på utbyggnaden.

Visst ska kommunerna få ha åsikter i fortsättningen, men ingen slutlig beslutanderätt. Motsträviga kommuner kan komma att köras över.

Beräkningar visar att dagens vindkraftsproduktion på cirka 17 TWh måste ökas till 65-75 TWh. Det motsvarar i snitt 35 nya vindkraftverk (med dagens kapacitet) i var och en av Sveriges 290 kommuner.

Vi kan räkna med att de inte byggs i tätorter och städer där mesta elen förbrukas. Återstår glesbygden.

Vindkraftsindustrin är långt från beprövad och enligt miljöbalken miljöfarlig: Den biologiska mångfalden störs och förstörs, friluftsliv och turism drabbas. Landskapsbilden förfulas. I norr blir rennäringen lidande. Ännu större landområden kommer att påverkas negativt av vindkraftsverkens buller och infraljud. På vissa håll sker inventering av kvarvarande tysta zoner som sönderstressade storstadsbor ska kunna fly till för att vila upp sig.

Regeringen är ändå delvis realistisk. Den är medveten om att sol- och övriga förnybara värmekällor inte blir några avgörande faktorer. Framtida energilagring, det vill säga med batterier, pumpkraft, tryckluft, vätgasproduktion, suprakondensatorer med flera är tekniker, som inte är utvecklade idag, får heller inte någon avgörande betydelse inom överskådlig tid.

Scenariot blir: Om cirka 20 år har vi en elproduktion som till över 40 procent är väderberoende. Hade våra politiker inte informerats om konsekvenserna inför energiöverenskommelsen? Sitter de i vindkraftsindustrins knän?

Var i din kommun kommer vindkraftsindustrierna att ligga? Projektering pågår redan. Vart ska vi glesbygdsbor vända oss med klagomål om kommunerna blir bakbundna?

Gör gärna din röst hörd snarast till din kommun. Är den dessutom remissinstans (fråga!) är det ännu viktigare! Regeringen ska ha svar senast 4 december.

Kommentarer

kommentarer