Nyhetsartikkel

10 november 2017

Tæt parløb mellem tyske og danske elnetselskaber

Trods forskel i størrelse er der mange ligheder mellem Tyskland og Danmark. Dansk Energi og den tyske søsterorganisation BDEW styrker deres samarbejde blandt andet for at drøfte nye udfordringer og løsninger forbundet med grøn omstilling og digitalisering.

Tyske og danske elnetselskaber har meget til fælles og styrker nu deres samarbejde blandt andet for at udveksle praktiske erfaringer og drøfte behovet for det stigende fokus på elnetselskaber på EU-plan, skriver Dansk Energi på sine nettsider.

Distributionsselskaberne i Europa får en stadig vigtigere rolle at spille, og det vil vi gerne understøtte med vores samarbejde med vores tyske søsterorganisation BDEW, siger vicedirektør Anders Stouge fra Dansk Energi efter et seminar hos Westnetz, der er et datterselskab i innogy-koncernen (som bl.a. er ejet af RWE) omkring Dortmund i det vestlige Tyskland.

– Alt er større i Tyskland end i Danmark, men set i forhold til indbyggertal har de lige så mange elnetselskaber som os. Fordelingen mellem store og små selskaber er også cirka den samme, fortæller Anders Stouge.

Westnetz har fem millioner elnetkunder og 5.100 ansatte. Fra deres kontrolrum i Arnsberg kan de tyske koblingsledere få stærke bud på, hvordan nettet vil blive belastet et par døgn frem i tid. På baggrund af data for vind og vejr samt forventede forbrugsdata kan koblingslederne styre nettet med få tryk på en mus og eksempelvis reducere produktionen fra vindmøller, hvis nettet bliver overbelastet.

Fremover bliver det nødvendigt at styre produktionsenheder og forbrug. For eksempel skal elbiler lade på de ’rigtige’ tidspunkter.

Anders Stouge, vicedirektør, Dansk Energi

– I Danmark og Tyskland opererer stadig flere netselskaber tættere på grænsen, så fremover bliver det nødvendigt at styre produktionsenheder og forbrug. For eksempel skal elbiler lade på de ’rigtige’ tidspunkter, påpeger Anders Stouge.

En øjenåbner
Besøget hos det tyske netselskab har været en øjenåbner for direktør Michael Plesner Østergaard fra Syd Energi Net.

– Vi har i Syd Energi Net mig bekendt lukket ned for VE-anlæg én gang på grund af manglende kapacitet i nettet. Hos Westnetz sker det næsten dagligt – og det kan være den hverdag, vi kigger ind i i fremtiden. Vi har måske fået en mindre forsmag på, hvordan hverdagen bliver for os, og den skal vi forberede os grundigt på i takt med den stigende elektrificering, siger Michael Plesner Østergaard.

Han føler sig overbevist om, at netselskaber fremover skal have alvorligt styr på data – fx målerdata, data om komponenter, elkabler, kapaciteter og data fra meteorologer om vind og vejr, så elnettet samlet set styres i højere grad af software og algoritmer.

– Jeg regner med, at vi tager fat i tyskerne igen for at udveksle erfaringer, siger Michael Plesner Østergaard fra Syd Energi Net, der med hensyn til styring og overvågning af elnettet samarbejder med andre elnetselskaber i regi af selskabet Visue (tidligere Net-Sam Scada), der ligesom Westnetz benytter et system udviklet af det tyske softwarefirma PSI.

Elnettet bliver vendt på hovedet
Tyskland og Danmark er nogle af de EU-lande, der er kommet længst med den grønne omstilling eller Energiewende, som det hedder syd for grænsen. En betydelig del af den nye elproduktion fra vind og sol bliver født ind på distributionsnettene, og i Danmark er andelen mellem transmissionsnet og lokale net nu på 50-50. Lokalt og regionalt, men ikke nationalt, kan tyskerne matche den fordeling.

– Vi er ved at vende elnettet på hovedet, og den tendens vil blive forstærket også i Tyskland, hvor man skal til at lukke atomkraftværkerne helt ned, og hvor de kulfyrede kraftværker skal omstilles, hvis klimamålene skal nås. Dermed kommer elnetselskaberne i fokus både på grund af den produktion, der skal på nettet, og de nye typer kunder, der skal tappe strøm fra nettet, siger Anders Stouge og nævner, at opladning af elbiler bliver et stadig vigtigere emne for de tyske elnetselskaber (DSO’er), der generelt har knap så stærke elnet som de danske kolleger.

Ny model for tarifering
For at få energisystemet til at hænge sammen også fremover bliver elnetselskaberne nødt til at udnytte de muligheder for styring, digitaliseringen medfører, men det kan ikke stå alene, pointerer Anders Stouge.

Kunderne skal have incitamenter til at bruge elnettet effektivt, så fremtidig tarifering er et vigtigt emne i Danmark, i Tyskland og på europæisk plan.

Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi

– Kunderne skal have incitamenter til at bruge elnettet effektivt, så fremtidig tarifering er et vigtigt emne i Danmark, i Tyskland og på europæisk plan. Vi skal have en fælles diskussion om, hvordan vi understøtter den fleksibilitet, der bliver afgørende for balancen i elnettene. Tarifferne skal måske bevæge sig fra at handle om forbrug i kWh til eksempelvis varierende betaling for kapacitet i kW, siger Anders Stouge.

På den tysk-danske konference, der var arrangeret af State of Green, Dansk Energi, BDEW og innogy, deltog Energitilsynet, Energistyrelsen, Eurelectric, EU-Kommissionen samt flere tyske og danske elnetselskaber.

– Vi følger op med et genbesøg i Danmark, hvor vi skal gå i dybden med en række emner i fokuserede arbejdsgrupper. Vi skal understøtte elnetselskabernes rolle og bl.a. være med til at sikre, at der oprettes en DSO-enhed i Bruxelles a la ENTSO-E, der er TSO’ernes samarbejdsorgan, siger Anders Stouge med tanke på transmissions- og systemoperatørerne (i Danmark: Energinet).

Ifølge Stouge er det vigtigt, at DSO’erne bliver hørt, når planerne om EU’s Energiunion skal konkretiseres i løbet af de næste år.

– Ikke alle steder i Tyskland oplever DSO’erne, at TSO’erne er villige til at lytte og samarbejde. TSO’erne er vant til at styre det hele, men Westnetz er større end Energinet og opererer som en ’lille’ TSO, påpeger Anders Stouge og siger, at der er et klart behov for, at TSO’er og DSO’er går hånd i hånd.

Nødvendigt med investeringer
Anders Stouge understreger, at elnetselskaberne i Europa befinder sig på forskellige udviklingstrin, og at den fremtidige tværnationale og nationale regulering skal give rum for forskelligheder. Og så fremhæver vicedirektøren en ekstra pointe:

–  Politisk kører der en økonomisk effektiviseringsdagsorden bl.a. i Danmark, men hvis elnetselskaberne ikke får mulighed for at investere i alt fra transformerstationer over kabler til smart styring, så får omstillingen svære vilkår. Det budskab er vigtigt at få rodfæstet i København, Berlin og Bruxelles, fastslår Anders Stouge.

Elnetselskaber sætter strøm på Europas grønne omstilling

… decentralisering, målere og data, kunder, innovation.

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer