Nyhetsartikkel

09 november 2017

Regjeringspartiet Frp: «Starten på slutten på eiendomsskatten»

Regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2018 om å fjerne «verk og bruk» som egen kategori, samtidlig som produksjonsinstallasjoner foreslås fritatt for eiendomsskatt, betyr store inntektstap for mange kommuner. Samlet betyr forslaget omlag 1,2 milliarder kroner i dårligere kommuneøkonomi.

Enda viktigere er imidlertid at forslaget bare er første skritt mot en total avskaffelse av eiendomsskatt. Da er det tale om et inntektsbortfall for kommunesektoren på 12 milliarder kroner, skriver LVK (Kraftkommunene) på sine nettsider.

I NTB-referat fra Frps landsstyremøtet 21. oktober 2017 heter det: «Partilederen varslet at kampen mot eiendomsskatten blir «ualminnelig viktig» for Frp i forhandlinger og sonderinger framover, da hun talte til partiets landsstyre lørdag, Frp går i sitt program inn for å fjerne skatten, som er en viktig inntektskilde for mange kommuner, men i første omgang vil Jensen nøye seg med å få den redusert.»

Stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad, Frp, uttalte 30. oktober til Avisa Nordland under overskriften «Vil fjerne skatten: Vi innfører nå begrensninger på skatten og har som mål å fjerne den fullstendig.»

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos, Frp, uttaler i dagens Finansavis, under tittelen: «Starten på slutten for eiendomsskatten: Allerede nå tar Fremskrittspartiet grep for å begrense kommunenes mulighet til å skyve regningen for manglende effektivisering over på innbyggere og næringsliv.»

Eiendomsskatt på verk og bruk, herunder kraftanlegg og kraftlinjer har vært et sentralt arbeidsområde for LVK siden stiftelsen for 40 år siden. LVK vil hegne om den kommunale beskatningsretten og kommunenes rett til egne inntekter fra den virksomheten som skjer i egen kommune. LVK vil oppfordre alle kommuner som mener eiendomsskatteordningen bør bestå, å gi uttrykk for sitt syn på egnet måte. Forhandlingene om statsbudsjettet vil trolig være avsluttet i løpet av et par uker. LVK har arbeidet iherdig med saken siden 12. oktober, men det er avgjørende at hver kommune med interesse i saken viser egen aktivitet ut fra sitt ståsted.

Kommentarer

kommentarer