Nyhetsartikkel

07 november 2017

Statsbudsjett 2018: Virkninger for MET

I årets statsbudsjett foreslår  Regjeringen en bevilgning over statsoppdraget på kr 302 982 000 til Meteorologisk institutt (MET).

Det er en økning på kr 6 216 000 sammenliknet med 2017. I statsbudsjettet foreslås det dessuten å flytte MET fra Kunnskapsdepartementet (KD) til Klima- og miljødepartementet (KLD).

I bevilgningen på kr 302 982 000 ligger det kompensasjon for lønns- og prisstigning. MET har foreløpig ikke oversikt over fordelingen mellom økning og kutt. Den foreslåtte bevilgningen til internasjonalt samarbeid  er på kr 166 297 000, og i tråd med hva MET selv har foreslått. Dette er ressurser instituttet legger inn i meteorologiske satellitter, samarbeid om globale langtidsvarsler og andre samarbeid som følger av instituttets samfunnsoppdrag.

Fornøyd
Direktør for MET, Roar Skålin, mener instituttet har grunn til å være fornøyd med budsjettforslaget. I det store og hele videreføres aktiviteter og investeringer på samme nivå som i dag, men Skålin understreker at instituttet like fullt må gjøre nødvendige prioriteringer og kjøre stramt for å kunne utføre nødvendige oppgaver.

– Budsjettforslaget fastholder den kursen MET har hatt over flere år, og synes ikke å gi nye styringssignaler – til tross for at vi mest sannsynlig endrer departementstilhørighet i 2018.

Kommentarer

kommentarer