Nyhetsartikkel

31 oktober 2017

Sørlandet flommet over igjen søndag 22. oktober og tirsdag 24.oktober

Aust-Agder ble hardest rammet i denne flomhendelsen.  Den voldsomme nedbøren fikk store konsekvenser for kommuner og innbyggere.

Det gikk spesielt ut over Tvedestrand, som til sammen fikk opp mot 200 mm regn på tre døgn.

Denne gangen var det Aust-Agder som ble hardest rammet. Det gikk spesielt ut over Tvedestrand som til sammen fikk opp mot 200 mm regn på tre døgn. Det fikk konsekvenser for kommuner og innbyggere.

 

Songeelva i Osedalen, Froland, 23.10.2017. Foto: Petter Våge, NVE

Elvene på Sørlandet ble flomstore i to runder i et strekk på seks dager med mye regn. Første flomtopp kom søndag 22. oktober og neste tirsdag 24. oktober. Flommen søndag var noe større enn tirsdagens flom, men til gjengjeld ble ulike områder berørt.

God beredskap dempet noe av skadene
Tirsdag 24. oktober ble verst for Telemark og deler av Vestfold. Aust-Agder fikk også stor flom samme dag fordi elvene fortsatt var store etter helgas regnvær. Likevel var søndag 22. oktober mest krevende. Takket være stor innstas lokalt, klarte kommunene i Aust-Agder å holde skadenivået relativt lavt under runde to.

Oppdaterte statusmeldinger for publikum på varsom.no
Fra lørdag til og med onsdag ga NVE, i tillegg til varslene, en statusoppdatering på varsom.no. Der fikk publikum tilgang til oppdatert informasjon om situasjonen flere ganger om dagen.

Svært store skader under flommen for tre uker siden
For tre uker siden ble Sørlandet rammet av en større flom og det ble registrert vannføringer på rødt nivå. Gjentaksintervallet på vannføringene i de mest utsatte vassdragene varierer mellom 50 og mer enn 100 år. Foreløpige beregninger viser et gjentaksintervall på omkring 500 år i nedre del av Tovdalsvassdraget. Skadene ble meget store.

 

Rapport: Slik utviklet flomhendelsen på Sørlandet seg i første og andre runde

Første runde, søndag 22. oktober
Meteorologisk institutt meldte tidlig at deler av Agder og Telemark ville få mye regn. Med et kraftig lavtrykk over Storbritannia og en smal høytrykksrygg i Nordsjøen ble værsystemet presset mot Agderkysten fra sørøst. Ytre strøk var mest utsatt, og særlig Aust-Agder. Utover lørdagen trakk nedbøren noe lenger inn over land. Fra og med fredag 20.oktober til og med søndag 22.oktober var det venta opp mot 170–200 mm lokalt. Prognosene slo til.

På bakgrunn av dette sendte flomvarslingen torsdag morgen varsel om flom på gult nivå for deler av Agder og Telemark for fredag 20. oktober, og oransje nivå for lørdag 21. oktober og søndag 22. oktober. Oransje er nest høyeste varslingsnivå og betyr at man kan vente alvorlige oversvømmelser og flomskader. Jordskredvarslingen varslet fredag gult nivå for lørdag og søndag for deler av Agder.

Den aller mest intense nedbøren kom først lørdag kveld og natt til søndag og utover søndag formiddag. Mest nedbør fikk Aust-Agder; ved Bøylefoss ble det til sammen målt 193 mm på tre døgn, hvor 101 mm kom lørdag (kl. 08–08). Eikeland fikk 134 mm på tre døgn, og der ble største døgnnedbør i hendelsen registret, med 104 mm lørdag (Kl.08-08). Senumstad fikk 166 mm på tre døgn, der 91 mm kom på lørdag (kl. 08–08).

Svært store lokale forskjeller
Utover søndagen steg vannføringen raskt og kulminerte i de fleste små og mellomstore vassdrag i løpet av ettermiddagen og kvelden. NVEs felthydrologer fulgte situasjonen ute i vassdragene, og meldte om svært store lokale forskjeller, noe som også ble gjenspeilt i NVE sine vannføringsstasjoner. For eksempel kulminerte vannføringa ved målestasjonen vår i Gjerstad under gult nivå, men ved Lundevann i Tvedestrand 20 km lenger sør, gikk vannføringen opp i et nivå en aldri før har målt. Her var vannføringen høyere enn ved forrige flom tidlig i oktober. Foreløpige analyser antyder at man kan ha hatt et gjentaksintervall på 20–50 år akkurat ved denne stasjonen. En målestasjon som anes som representativ for små felt i ytre strøk i Aust-Agder, Lillelv (Arendalsvassdraget), kulminerte på oransje nivå, og vannføringen hadde her et gjentaksintervall på mellom 5-10år.

Les om observerte flomverdier.

Stengte veier og jordskred
Skadene ble omfattende. Hardest rammet ble området mellom kommunene Birkeland-Gjerstad / Grimstad – Risør i Aust-Agder. E18 fikk store oversvømmelser og ble stengt i 12 timer på strekningen Arendal – Kragerø. 11 fylkesveier ble også stengt pga. overvann og flomskader. Det er registrert to jordskred nær Laget mellom Risør og Tvedestrand, samt en utglidning med leirjord i Storelva ved Lilleholt i Tvedestrand. Mange fikk vann i kjelleren, og i Tvedestrand mistet flere hundre strømmen på grunn av oversvømmelsene. I Tvedestrand sto vannet opp etter husveggene. Den svært høye vannstanden i Fjæretjenn, ved Tvedestrand, var forårsaket av både stort tilsig på grunn av mye regn, men også for dårlig avløpskapasitet fra tjernet. Avløpet fra dette tjernet går via et lukket rør.

Andre runde, tirsdag 24.oktober.
Etter et døgn (mandag 23. oktober) med mindre nedbør, kom det mer nedbør fra og med tirsdag ettermiddag. En ny front fra sørvest passerte og gav intenst regn, opp mot 40–75mm i løpet av 12 timer for deler av Telemark og 30–50 mm for Aust-Agder. MET sendte ut OBS-varsel for Telemark (senere utvidet med Vestfold, hele Agder og Rogaland). I Aust-Agder viste NVEs målestasjoner fremdeles vannføringer på flomnivå, noe som også ble bekreftet av mannskap i felt som rapporterte om mye overflatevann.

Flomvarslingen sendte på grunnlag av dette ut oransje varsel mandag ettermiddag om fare for flom i små og mellomstore vassdrag for tirsdag for deler Telemark og Aust-Agder, og gult nivå for deler av Vest-Agder og Vestfold. Varslet ble tirsdag morgen utvidet til å inkludere ytterligere fire kommuner i Telemark og tre kommuner i Vestfold. Det ble også sendt ut jordskredvarsel på gult nivå for deler av Telemark, Vestfold, Buskerud og Aust-Agder.

Lokalt ble tirsdagen noe våtere enn varslet. Mest nedbør kom i Porsgrunn med 92,3 mm (kl.08–08). Det ble også vått ved Tørdal i Bø, 87,3 mm (kl.08–08) og lenger inn i fylket ved Lifjell, 83,6 mm (kl.08-08). I Vestfold ble det målt 62,5 mm ved Hedrum. Områder som fra før hadde fått mye vann i Aust-Agder fikk i løpet av tirsdagen 30–40 mm.

I Telemark har NVE få vannføringsstasjoner i små, uregulerte felt. Ved målestasjonen Brusetbekken i Skien ble det natt til onsdag målt den største vannføringen i løpet av siste 30 år og vesentlig mer enn under flommen i 2015. Målestasjonen Kilen, sør i Kviteseid kommune, steg til oransje nivå i løpet av natten. Denne antas å være representativ for hvor stor vannføringen var i de utsatte områdene i fylket. I Aust-Agder steg vannføringene igjen til flomnivå, men kun Lillelv gikk igjen opp til oransje nivå.

Vesentlige skader også i andre runde
Skadene ble også denne gangen vesentlige. I Telemark ble åtte fylkesveier og en riksvei stengt. I Porsgrunn var skadene størst, og mange fikk kjellerne sine fulle av vann og kloakk. Området Skien og Skotfoss ble rammet av minst tre jordskred. Sju fylkesveier ble også stengt i Vestfold og tydelig tegn på økt jordskredfare er observert i Vestfold blant annet i form av erosjonsskader mot Fv306. I Aust-Agder ble et jordskred registrert og to fylkesveier stengt, ellers ble det ikke meldt om store skader. Det antas at godt beredskap og innsats lokalt har minimert skadene i Aust-Agder denne gangen.

Det er registrert flere små utglidninger, de fleste i kunstige fyllinger langs vei, elver og bekker, særlig i Telemark. NVEs varslingstjeneste får fremdeles inn meldinger om skred som ikke har blitt registrert tidligere. Alle disse skredene har skjedd enten i forbindelse med søndagens eller spesielt tirsdagens regn.

Observerte flomverdier for 20.–25. oktober 2017
Fra øst til vest; Vestfold – Telemark – Agder.

Vestfold:
Istreelva, Tjølling: Kulminerte i løpet av natt til onsdag under gult nivå.

Telemark:
Brusetbekken, Skien: Kulminerte natt til onsdag på 10 m3/s, den klart høyeste vannføringen i tidsserien. Under flommen i 2015 var vannføringen på det høyeste 7,9 m3/s.

Kilen, Kviteseid: Kulminerte natt til onsdag på et lavt oransje nivå (54 m3/s). Dette er lavere enn største flom (2015).

Agder:
Gjerstad: Kulminerte under gult nivå søndag ettermiddag (102 m3/s). Flommen ble litt større natt til onsdag, men kulminerte også denne gang like under gult nivå (108 m3/s). Det var større flom i Gjerstadvassdraget i starten av oktober.

Lundevann, Tvedestrand: Største flom ved målestasjonen etter registeringene startet i 2007. Lundevann kulminerte søndag kl. 18 på 294 m3/s. Foreløpig analyser viser at dette tilsvarer et gjentaksintervall på 20-50 år. Tirsdag ble vannføringen bare halvparten så stor som søndag. Flommen søndag var vesentlig større enn 2. oktober 2017 (198 m3/s).

Lillelv, Arendalsvassdraget: Steg til oransje nivå i løpet av natt til mandag, og kulminerte mandags morgen på 19 m3/s. Vannføringen tilsvarer en 5-10 års flom. Steg til samme nivå igjen tirsdags kveld. Flommen var vesentlig høyere 2. oktober i år, 25 m3/s (20-50 års flom).

Nidelva v/Rygene:
Kulminerte mandag rundt midnatt like over gult nivå på ca. 525 m3/s, langt unna nivået tidligere denne måneden på 860 m3/s. Begynnende skadenivå utenfor vekstsesongen ligger på mellom 600-700 m3/s.

Tovdalselva v/ Flaksvatn:
Kulminerte mandag formiddag på oransje nivå med en vannstand på 4,8 m. Tidligere i oktober kulminerte Flaksvatn på 8,24 m, den desidert høyeste i observasjonsperioden fra 1900.

Observerte flomverdier på Sørlandet 29.9 – 2.10.2017

 

Beredskap i NVE og kommunene
NVE hadde satt beredskap allerede fredag, og bisto lokale beredskapsaktører med håndtering av situasjonen. Varslingstjenesten for flom og jordskredfare fulgte situasjonen tett og publiserte, i tillegg til selve varsler, jevnlige statusrapportering i hele perioden på varsom.no. Der var også sanntidsdata og generelle råd tilgengelig.

NVE hadde et godt samarbeid og var i tett dialog med Meteorologisk institutt (MET) flere ganger pr. døgn for å få en best mulig informasjon om prognoser. Varslingstjenesten var også i tett kontakt med regulanter (Agder Energi, Skagerrak Energi og Øst-Telemarkens Brukseierforening). Regulantene hadde god kontroll over regulerte vassdrag, og det var ikke ventet skadeflom i disse.

Mange kommuner utførte forebyggende tiltak i forkant og krisetiltak under flommen. Dette bidrog til mindre skader enn det ellers kunne blitt.

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer