Nyhetsartikkel

20 oktober 2017

Nye billeder giver optimalt overblik over elnettet

TREFOR El-net indvier et nyt overvågnings- og styringssystem, der gør det muligt for personalet i kontrolcenteret at genetablere strømmen hurtigere, når der er afbrud.

TREFOR El-net har indviet et nyt overvågnings- og styringssystem af sit elnet med et symbolsk klip af et rødt kabel. Med det nye system kan de koblingsledere, der bemander TREFOR El-nets kontrolcenter i Kolding, bedre følge med i, hvad der sker i elnettet i Trekantområdet.

– Vi får nu en billedlig visning af hele forsyningskæden fra 150/60 kV-transformerstationerne og ud til hver eneste 10/0,4 kV-transformerstation, så det giver et rigtigt godt overblik. Vi kommer ikke til at opleve færre afbrud på grund af det nye system, men når der kommer afbrud, kan vi hurtigere få genetableret strømmen, siger driftsingeniør Thomas Temløv.

– I sammenhæng med en aldrende infrastruktur, hvor vi forventeligt vil vi få hyppigere fejl, forventer vi med vores nye overvågningssystem at kunne fastholde vores høje leveringssikkerhed, supplerer elforsyningschef Per Sørensen.

De seneste fire år har Thomas Temløv været projektleder på udbud, køb og implementering af det nye system, der dels overvåger, kontrollerer, indsamler data og kommunikerer med komponenter i elnettet (SCADA-delen) og visualiserer de mange data (DMS-delen). Den samlede SCADA/DMS-løsning går under Schneider Electrics produktnavn ADMS, der står for Advanced Distribution Management System.

Samarbejde med serbiske eksperter
TREFOR El-net har de seneste mange år benyttet et SCADA/DMS-system fra ABB, men på et tidspunkt erkendte elnetselskabet, at det var tid til at satse på en nyere teknologi. Et EU-udbud blev sat i gang i 2014, og i marts 2015 valgte TREFOR El-net den ene af tre bydere og skrev under på en kontrakt med Schneider Electric.

I tæt samarbejde med Schneider Electrics datterselskab i serbiske Novi Sad har Thomas Temløv og hans kolleger implementeret systemet, der bl.a. også benyttes af Radius Elnet, til de behov, TREFOR El-net har og får.

– Vi skal være klar til en fremtid med mere vedvarende energi og smartgrid. Fremover bliver stadig flere netkunder ’prosumere’ med både forbrug og produktion af elektricitet, siger Thomas Temløv.

Efter flere års ihærdigt samarbejde med de serbiske eksperter har anstrengelserne båret frugt, og det nye ADMS-system afløser nu gradvist det gamle. TREFOR El-net lukker endnu ikke helt for det gamle system, der har tjent medarbejdere og kunder trofast gennem mange år, men det kommer til at ske inden for de næste måneder.

Test af 15.000 knudepunkter
For at sikre den optimale drift af elnettet skal visualiseringen spille sammen med SCADA-delen, som kontrolrummet bl.a. benytter til at kommunikere med transformerstationer og afbrydere ude i marken. For eksempel modtager TREFOR El-net data fra ca. 15.000 kommunikationspunkter alene på 60/10 kV-transformerstationerne.

– Kommunikationsenhederne på 60/10 kV-stationerne kan heldigvis ’snakke’ med flere SCADA-systemer på en gang, så vi har testet, om signalerne fra samtlige 15.000 punkter kommer rigtigt igennem til det nye system. Det gamle system kører, til vi er helt sikre på stabiliteten i det nye, fastslår Thomas Temløv.

Fremover vil der strømme rigtig mange data fra nettet ind til hovedkontoret i Kolding, hvor de vil blive integreret op mod TREFOR El-nets ’tekniske kartotek’ – altså det geografiske informationssystem (GIS), der holder styr på kabler, kabelskabe, transformerstationer og andet udstyr. Med i den samlede pakke af informationer er også forbrugsdata på timebasis fra TREFOR El-nets knap 140.000 netkunder.

– Systemet er forberedt til også at kunne give koblingslederen et fuldt overblik over lavspændingsnettet med anvendelse af data fra de fjernaflæste elmålere og dermed mulighed for at drive hele distributionsnettet langt mere intelligent, end tilfældet er i dag. Det er dog ikke med i projektet i denne omgang. Vi benytter timeværdier fra de fjernaflæste målere for samtlige kunder, og det giver et godt billede af elforbruget, som vi kan bruge til at optimere vores drift, siger Thomas Temløv.

Hurtig omkobling
Med de mange data kan koblingslederne på deres skærme se flowet i elnettet, så hvis der sker et afbrud, kan de hurtigt koble om, så afbruddet bliver så kortvarigt som muligt. Overblikket hjælper dem også med at styre deres montør-kolleger ud til de rette steder, når der er behov for at de kobler med afbryderne på 10/0,4 kV-transformerstationerne.
Udover at styrke den daglige drift kan ADMS også hjælpe til bedre samspil mellem drift og planlægning – for eksempel ved at lave prognoser og belastningsberegninger.

– Vi har nu langt bedre datagrundlag, der gør, at vi kan se, hvor elnettet er belastet, og dermed kan forudsige, hvor vi forventer at skulle udbygge nettet. Disse informationer kan vi bl.a. bruge til at planlægge og økonomisk optimere vores investeringer i nye komponenter, siger Thomas Temløv.

Per Sørensen glæder sig over, at ’en lang og god proces’ nu har udmøntet sig i en god løsning:

– Overvågningssystemet er afgørende for at opretholde en høj leveringssikkerhed. Vi får et system, der gerne skulle løfte os i forhold til de opgaver, vi varetager i dag, og samtidig også er forberedt på de udfordringer, vi får i fremtidens elnet. Samtidig skal systemet understøtte nye forbrug som el til transportsektoren og til opvarmning, siger Per Sørensen og fastslår, at elnettet er vigtig infrastruktur ’og bare skal fungere’.

Danske familier og virksomheder har el i stikkontakterne mere end 99,99 procent af tiden. Læs mere på www.danskenergi/elaltid

Kommentarer

kommentarer