Norges første internasjonale cyberstrategi ble lansert under det årlige dialogmøtet om internasjonale cyberspørsmål i Oslo i dag hvor USA og de nordisk-baltiske landene deltar. Strategien gjør rede for Norges styrende prinsipper og strategiske prioriteringer innenfor hele spekteret av internasjonal cyberpolitikk; cybersikkerhet, innovasjon og økonomi, internasjonalt samarbeid mot kriminalitet i det digitale rom, sikkerhetspolitikk, global forvaltning av internett, utvikling og menneskerettigheter.

– Denne internasjonale cyberstrategien er et viktig første steg til bedre nasjonal koordinering på feltet. Dette er avgjørende for å bedre kunne beskytte det norske samfunnet og fremme våre verdier og interesser i fremtiden. Et bærekraftig globalt internett er avhengig av den riktige balansen mellom åpenhet, sikkerhet, robusthet og frihet. Det er derfor viktig at det skapes gode rammevilkår for fremtidig utvikling og bruk av det digitale rom, sier utenriksminister Brende.

Regjeringens internasjonale cyberpolitikk skal tjene norske interesser gjennom å fremme gode og forutsigbare rammevilkår, og bidra til forebygging av og beskyttelse mot utfordringer og trusler i det digitale rom. Det gjøres i samarbeid med andre stater og internasjonale organisasjoner og med partnere fra forskningsmiljø, næringsliv og sivilsamfunnet.

– Bedre nasjonal samordning vil øke effekten av politikken, og bidra til å heve Norges anseelse internasjonalt på dette feltet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen. Utfordringene i det digitale rom er grenseoverskridende – på tvers av land, sektorer og virksomheter. Et styrket offentlig-privat, sivil-militært og internasjonalt samarbeid er derfor helt avgjørende – og i tråd med regjeringens politikk, jf. Meld. St. 38 (2016-2017) IKT-sikkerhet, et felles ansvar.

Regjeringen bekjentgjorde i dag også at Norge vil søke medlemskap i Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCD COE) som holder til i Tallinn i Estland.

– Som et ledd i vår internasjonale cyberpolitikk vil Norge søke medlemskap i Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence. Norge blir del av et internasjonalt samarbeid mellom allierte og nære partnere som fremmer forskning og utvikling rundt digitale muligheter og utfordringer, herunder forståelse av hvordan folkeretten kommer til anvendelse i det digitale rom. Ambisjonen er at Norge er representert ved senteret i Tallinn innen utgangen av 2018, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.