Nyhetsartikkel

10 september 2017

Nye utenlandskabler driver strømprisene opp,- og truer artsmangfoldet!

Nye strømkabler til utlandet er uten betydning for forsyningssikkerheten vår. Når kraftbransjen vil ha flere kabler, er det for å øke kapasiteten for såkalt effektkjøring.

Effektkjøring betyr at kraftverkene startes og stoppes i raske skift, i takt med svingende strømpriser i utlandet. Da oppstår «flaskehalsinntekter», dvs at vi kjøper billig overskuddskraft fra vind og sol i utlandet, og selger vannkraft tilbake når prisen er høy. Grei forretning for kraftselskapene, men nettoen er ikke imponerende. For kabler til utlandet er svært dyre. De virkelig store inntektene kommer av at stadig flere kabler driver prisene opp, her i landet. Og det er her 95% av kraften selges. Prognosene sier at strømprisen vil dobles innen 2030. Det vil merkes på strømregningen din. Det vil også svekke lønnsevnen der du jobber, enten det er i privat eller i offentlig sektor!

 

En ny rapport, «Miljøkonsekvenser av effektkjøring i regulerte vassdrag», utarbeidet av Multiconsult, dokumenterer at økt effektkjøring også gir svært negative konsekvenser for liv og artsmangfold i økosystemene i og rundt regulerte vassdrag. Effektkjøring er fra før omstridt, og naturvernorganisasjonene har lenge arbeidet for å redusere omfanget. Den nye rapporten viser at økt effektkjøring ikke bare er negativt for fisken i vassdragene,- fugler, dyr og insekter blir også berørt. Livet i vassdragene og økosystemene rundt utarmes generelt og dør langsomt. Du finner rapporten på nettet.

Skal vi unngå unødvendig prisstigning, og ytterligere nedbygging av artsmangfoldet, må bygging av flere utenlandskabler stanses. Situasjonen nå er at «miljøpartiet» Venstre og KRF gav regjeringen flertall i Stortinget for å endre energiloven slik at kraftselskapene kan få bygge sine egne kabler ut av landet! Og de vil ha mange nye kabler. Den første (NorthConnect) er allerede konsesjonssøkt. Blir denne kabelen realisert, vil det bety økte strømpriser og økt rovdrift på naturverdier som kan bli irreversibelt ødelagt.

NorthConnect-prosjektet er politisk kontroversielt. Får Solberg-regjeringen fortsette, blir kabelen bygd. Blir det regjeringsskifte, får den ikke konsesjon. Det har Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjort helt klart. Hele nåværende opposisjon stemte imot lovendringen.

Argumentet for flere kabler er at økt effektkjøring skal åpne for utbygging av mer klimariktig vind-og solkraft i utlandet, ved at våre vannmagasiner kan brukes som såkalt balansekraft. Men det vi kan bidra med på dette området er i realiteten helt marginalt. Og motregningen blir økte strømpriser og redusert artsmangfold i naturen.

Spørsmålet blir: Hvor mye natur skal vi ofre for et marginalt bidrag til balansekraft i utlandet, og samtidig få mye høyere strømpriser?

Du kan gi ditt svar 11. september. Vil du la kraftselskapene bygge egne kabler, stemmer du H, FRP, V eller KRF. Vil du ikke ha slike kabler, stemmer du på et av de andre partiene.

Av Hogne Hongset, forfatter

Kommentarer

kommentarer