Nyhetsartikkel

30 juni 2017

NVE foreslår å innføre krav om at systemansvarlig må utarbeide retningslinjer som skal godkjennes av NVE

NVE foreslår å endre systemansvarsforskriften slik at prinsippene og vurderingene Statnett som systemansvarlig legger til grunn i sine vedtak, fremgår av retningslinjer.

Det overordnede formålet med den nye bestemmelsen er å sikre at systemansvaret forvaltes forsvarlig og samfunnsmessig rasjonelt, og at prinsippene for utøvelse av systemansvaret etterleves.

– Kraftsystemet er under endring, og vi forventer at utfordringer i driften fremover vil gi behov for enda tettere integrasjon med markedsaktørene. Dette øker behovet for transparens, involvering og forutsigbarhet i rammevilkårene for utøvelsen av systemansvaret. NVE foreslår at systemansvarlig skal utarbeide retningslinjer hvor det fremgår hvilke vurderinger som legges til grunn i systemansvarsvedtakene, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

 


NVE skal godkjenne

Retningslinjene vil være bindende for den systemansvarlige i utøvelsen av systemansvaret, noe som vil bidra til å avgrense og presisere den systemansvarliges forvaltningsmyndighet. Hensikten er å øke forutsigbarheten for aktørene ved både enkeltvedtak og såkalte systemkritiske vedtak. I tillegg vil forslaget bidra til at NVE har mulighet til å kontrollere hvordan myndigheten tildelt gjennom systemansvaret utøves.

– Vi foreslår at Statnett skal sende forslag til retningslinjer på høring, og deretter legge dem frem for NVE for godkjenning, sier Flataker.

Formålet med at systemansvarlig skal involvere berørte aktører i prosessen er å sikre at aktørene får anledning til å komme med innspill før retningslinjene godkjennes av NVE. Det vil bidra til at alle sider ved forslaget blir godt belyst. I tillegg vil involvering bidra til at praktiseringen til blir godt kjent blant aktørene.


Høringsfrist 1. oktober

Fristen for å komme med innspill er 1. oktober 2017

Les mer om høringen og endringene som foreslås.

 

 

Kommentarer

kommentarer