Nyhetsartikkel

16 juni 2017

Forenkler saksbehandling av vassdragssaker

Stortinget har vedtatt at konsesjonssaker for energi ikke trenger etterfølgende behandling i kommunene etter jordlova. Dermed blir det raskere og enklere behandling av sakene i forvaltningen, samtidig som hensynet til å få belyst alle konsekvenser ivaretas.

Stortinget vedtok 6. juni at jordlovas regler om omdisponering ikke skal gjelde for tiltak med konsesjon etter energiloven, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven. Dette innebærer forenklet saksbehandling tiltakshaver.

Samtidig vedtok Stortinget flere endringer i vannressursloven som blant annet medfører delegering av konsesjonsmyndighet til kommunene for vannkraftverk med installert effekt på inntil 1 MW.

– Vi har spilt inn en rekke ønsker om forenklinger til OED og er glade for at saksbehandling av vassdragssaker nå vil bli enklere. Samtidig ser vi frem til flere forenklingstiltak i lys av energimeldingen etter Stortingsvalget i høst, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Energi Norge har i ulike sammenhenger fremhevet behovet for:

  • Omlegging av konsesjonskraft- og konsesjonsavgiftsregelverket, med sikte på en mer effektiv og samfunnsmessig rasjonell utnyttelse av vannkraftressursene
  • Opphevelse av den foreldede bestemmelsen om 25 prosent mererstatning ved ekspropriasjon av fallrettigheter til vannkraftformål
  • Forlenget adgang til leie av fall fra 15 til 30 år
  • Mer fleksibel gjennomføring av regelverket om privat minoritetseierskap (gjennomstrømmings- og blokkprinsippet)
  • Forenklede og mer forutsigbare administrasjonsprosedyrer for godkjenning av endringer i eierskap, samt bruk av unntak etter industrikonsesjonsloven

Les Energi Norges høringssvar i saken

  1. Høringssvar: Modernisering av vannkraftlover

    Les Energi Norges høringssvar til forslaget om endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven fra 1917 (februar 2017).

Kommentarer

kommentarer