Nyhetsartikkel

06 juni 2017

Fosen-samene og utbyggerne møtes i retten

Tirsdag startet en uvanlig rettssak i den gamle lagmannsrettssalen i Erling Skakkes gate i Trondheim. Da møtes Fosen-samene og utbyggerne som vil anlegge vindkraftpark på Storheia ansikt til ansikt for første gang i en rettssal.

Instansen er skjønnsretten, og foranledningen er sør-gruppa i Fosen reinbeitedistrikt sin protest mot at Fosen vind skal få anlegge vindpark i reinbeiteområdet deres på Storheia på Fosen, skriver Adresseavisen.

Det ventes stort oppmøte av urfolk og sympatisører av samenes sak.

Dersom det ender med en avgjørelse i samenes favør, og denne blir rettskraftig, kan det bety en saga blott for vindkraftplanene på Fosen.

Gigantisk utbygging
Bak Fosen Vind står Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power. Planen deres er å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg der parkene skal ligge på Hitra og i Snillfjord i tillegg til Fosen. Den største parken vil komme på Storheia i Åfjord kommune, og vil okkupere en sentral del av vinterbeitene til reindriftsnæringen på Fosen.

De reageres også mot at selve utbyggingen på Storheia skal pågå året rundt i fem år. Det mener samene er brudd på NVEs konsesjonsvilkår der det ble lagt til grunn at utbyggingen bare skal skje i perioder reinen ikke bruker området.

Samene viser også til ILO-konvensjon om urfolks rettigheter og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter- Det er om samene har rettigheter etter folkeretten, at skjønnsretten blant annet skal ta stilling til.

Ti dager lang rettssak
Det er satt av ti dager til saken, og allerede onsdag skal retten på befaring på Storheia.

Sør-gruppa i Fosen reinbeitedistrikt vil være representert med advokat Geir Haugen som har ført en lang rekke saker på vegne av Norges urfolk siden 1970-tallet. Under Alta-saken var han prosessfullmektige.

– Storheia-saken er en klart større sak enn Alta-saken, sier Haugen til Adresseavisen

– Dette handler om Europas største vindkraftanlegg på land og overkjøring av en liten gruppe sørsamer som har vært utsatt for overgrep i flere hundre år ved at de blant annet er blitt fratatt fjellområder uten deres samtykke. Vi vil bruke folkeretten og urfolksvernet for å prøve å rette opp noe av uretten mot dem. I moderne tid er de også rammet gjennom inngrep i reinbeiteområdene i form av hytte- og vegbygging. Får vindkraftutbyggingen fortsette vil det bety at reineiere må gi opp driften, sier Haugen.

Kronikk: Fosen vårt Standing Rock?

Fosen Vind: Reindriftsutøverne er hørt flere ganger

– Har en sterk sak
Retten vil bli administrert av sorenskriver Hans Hugo Kristoffersen som har flere juridisk fagkyndige ved sin side.

 

Haugen kommer til å føre 10 – 12 vitner, deriblant professor i folkerett Mattias Åhrén.

– Jeg mener vi har en sterk sak, men utfallet er alltid vanskelig å spå. Skulle vi tape, kommer vi til å anke saken videre. Vi er innstilt på å føre saken helt til menneskerettighetsdomstolen, sier Haugen.

For sør-gruppa i Fosen reinbeitedistrikt stiller Leif Arne Jåma og Arvid Jåma i retten.

Protesten deres har tidligere blitt behandlet i tingrett og lagmannsrett, hvor de tapte i begge instanser. Behandlingen foregikk da bare skriftlig. Møtet i skjønnsretten er første gang partene møtes fysisk til rettsforhandlinger.

LES den store fotoreportasjen om Maja Kristine Jåma og reindriftsutøvernes liv.

 

STORHEIA
  • Når Storheia-parken står ferdig, vil den være Nordens største vindpark på land.
  • Sørsamene frykter at vindmøllene er begynnelsen på slutten for reindriften på Fosen, og med det den samiske kulturen i området.
  • Sørsamene teller et par tusen.
  • Fosen-samene blir en liten minoritet i minoriteten.
  • Det er to grupperinger med til sammen seks driftsenheter på Fosen.
  • Sørsamisk snakkes av mellom fem og åtte hundre personer, og anses som sterkt utrydningstruet av Unesco.
KALVVATNAN
  • I fjor høst besluttet Olje- og energidepartementet at det ikke skulle gis konsesjon for 70 vindmøller på Kalvvatnan i fjellet mellom Nord-Trøndelag og Nordland.
  • OED viste da til vernet folkeretten oppstiller for urfolks næringsutøvelse, og at de to reinbeitedistriktene som brukte området allerede var sterkt berørt av flere energi- og vassdragstiltak og infrastruktur.
  • OED la også vekt på betydningen reindriften i området har for opprettholdelse og videreføring av den sårbare sørsamiske kulturen og språket.

Kommentarer

kommentarer