Nyhetsartikkel

22 mai 2017

CO2-fond er et skritt nærmere med revidert nasjonalbudsjett

Arbeidet med opprettelsen av CO2-fond er godt i gang, melder regjeringen i revidert nasjonalbudsjett.

Det er positivt for sjøtransporten! Ellers er det få tiltak konkrete tiltak for sjøtransporten, skriver KS Bedrift på sine nettsider.

– Vi hadde håpet at det skulle komme flere midler til fiskeri og en videre satsning på post 60-midlene – tilskudd til fiskerihavneanlegg. Dette er en ordning som fungerer godt og bidrar til å skape gode rammebetingelser for havbasert næring langs kysten, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn.

Mot opprettelse av CO2-fond
– CO2-fond er et forslag vi spilte inn sammen med våre partnere i Grønt skipsfartsprogram. Det er positivt at det nå konkretiseres og nærmer seg etablering. Erfaringene fra NOx-fondet har nok medvirket til at realiseringen av et slikt fond har kommet såpass langt, fortsetter Gammelsæter.

Klima- og miljødepartementet arbeider nå med å legge til rette for etablering av et slikt CO2-fond. Formålet med fondet er å bidra til å kutte klimagassutslippene fra transportsektoren med to millioner tonn CO2- ekvivalenter årlig innen 2030.

Regjeringen rapporterte om prosess og innretning for etablering av CO2-fondet og signaliserte at fondet mest trolig blir innrettet slik at fondet finansieres over statsbudsjett.

– Løsningen med en «Enova-modell» slik regjeringen legger opp til er omdiskutert. Vi tror at en modell der forvaltningen av ordningen, ala NOx fondet, bla. gir et eierskap og en større forpliktelse som er bra for å nå resultater, avslutter Gammelsæter.

Utbedring av moloer i Kvitsøy og Farsund
– Regjeringa fortsetter satsingen på kysten som en transportåre. Vi har et mål om å fjerne store deler av etterslepet på vedlikehold av kaianlegg og moloer innen 12 år. Denne bevilgningen sørger for at nødvendige utbedringer på Ystebøsundet og Lista molo blir gjennomført, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Investering og fornying av navigasjonsinnretninger
Det foreslås i budsjettet å ompostere 12 millioner av Kystverkets driftsutgifter til navigasjonsinnretninger. Omfanget av nyanlegg og fornying av navigasjonsinnretningene er større enn lagt til grunn i saldert budsjett 2017.

Utbedring av fergekaien i Moss
Det foreslås i budsjettet å bevilge 15 millioner til utbedring av ferjekaien i Moss. Utbedringene vil gjøre at ferjekaiene blir dimensjonert for ferjene som trafikkerer i sambandet, blant annet med bredere ferjekailemmer. Tiltakene vil også gjøre sambandet mer miljøvennlig ved at det installeres strømforsyning for landstrøm som ferjene kan koble seg til under nattligge.

Kommentarer

kommentarer