Nyhetsartikkel

12 mai 2017

Trønderenergi overtar kraft og nett

Styret i Kvikne-Rennebu kraftlag anbefaler å selge nett- og kraftomsetningsvirksomheten til Trønderenergi.

Kraftlaget er fornøyd med det tilbudet og de vilkårene som er fremforhandlet med Trønderenergi. Det står å lese i en felles pressemelding fra de to selskapene.

– Vi har kommet frem til en god avtale med Trønderenergi. Jeg er spesielt opptatt av at vi skal bidra til å gjøre et allerede solid energikompetansemiljø i vår del av Sør-Trøndelag enda sterkere, at vi skal tilby ei lavere nettleie for kundene våre, og sikre ei god fremtid for våre ansatte, sier everkssjef Kristin Reitan i kraftlaget.

Betydelig aktør
Reitan sier prosessen har kommet i gang etter initiativ fra kraftlaget selv og at de ansatte har vært positive til prosessen. Med forslaget vil om lag halvparten av dagens 26 ansatte få Trønderenergi som framtidig arbeidsgiver.

– Det er viktig for oss å understreke at det har vært viktig for oss å fortsette som eget selskap, og vår installasjonsavdeling og et småkraftverk forblir i selskapet som fortsatt skal være en betydelig lokal aktør, sier Reitan.

Sikrer arbeidsplasser
Hun sier videre at inntektene fra overdragelsen skal gå til allmennyttige formål slik vedtektene sier.

– Samtlige ansatte i Kvikne-Rennebu kraftlag, som er en del av overdragelsen, er også sikret videreføring av sine arbeidsplasser i eksisterende lokaler i Rennebu. Det har vært viktig for oss i denne prosessen å sikre arbeidsplassene lokalt, presiserer everkssjefen.

Gevinster
Trønderenergi oppretter en ny Sone Sør i Rennebu som får ansvaret for strømnettet i Kvikne, Rennebu og Meldal.

– Ved å samordne ressursene i våre sørlige områder vil vi sikre en effektiv drift, og fortsatt høy beredskap og god forsyningssikkerhet i Kvikne og Rennebu, sier nettdirektør i Trønderenergi Bård Olav Uthus.

Går avtalen igjennom vil Trønderenergi overta driften av Kraftlagets nett- og kraftomsetningsvirksomhet fra 1. januar 2018.

Lokalt eierskap
Saken må først behandles på ordinært årsmøte 22. mai, og deretter på et ekstraordinært årsmøte før endelige vedtak kan fattes. Kvikne-Rennebu Kraftlag SA er organisert som et samvirkeforetak, og eies i sin helhet av fastboende nettkunder.

Kraftlagets øverste organ er årsmøtet, som består av 14 medlemmer. Rennebu og Tynset kommuner velger 2 medlemmer hver og andelseierne 10 medlemmer.

Etter at årsmøtet har behandlet saken, kalles det inn til ekstraordinært årsmøte før endelig vedtak kan fattes og en overdragelse kan gjennomføres.

Kommentarer

kommentarer