Regjeringen foreslo høsten 2016 å videreføre driften ved TCM etter at nåværende avtale utløper i august 2017 og var enig med Statoil og Shell om å fortsette forhandlinger om videreføring. Gassnova, som forvalter statens eierskap i TCM, har forhandlet med Statoil og Shell om videreføringen. Resultatene fra forhandlingene legges frem i revidert budsjett 2017.

Industriell deltagelse i TCM har vært en forutsetning for videre drift ved senteret. I tillegg til Statoil og Shell, har Total undertegnet en intensjonsavtale (Memorandum of Understanding) om deltagelse i det videre samarbeidet ved TCM. Intensjonen er at Total går inn som partner på lik linje med Statoil og Shell fra oppstart av den nye avtaleperioden.

– TCM er en bærebjelke i regjeringens strategi for CO2-håndtering. Vi legger nå et godt fundament for videre drift. Jeg vil gratulere Shell, Statoil og Gassnova med vel utført jobb og ønske Total velkommen inn som partner, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

FNs klimapanel trekker frem CO2-fangst og -lagring (CCS) som sentrale virkemidler. Det er svært vanskelig å nå klimamålene som ble vedtatt i Parisavtalen i 2015 uten å ta i bruk CCS.

Testaktivitetene i industriell skala ved TCM har kvalifisert flere selskaper til å delta i fullskala-prosjekter i Norge og internasjonalt. Alstom (nå GE), Aker Solutions, Cansolv og Carbon Clean Solutions (CCSL) har utført omfattende testkampanjer på TCM. I 2016 startet amerikanske ION Engineering testing på TCM av sin teknologi med støtte fra amerikanske energimyndigheter (DOE).

TCM fortsetter arbeidet med å teste nye og potensielt mer effektive fangstteknologier som kan være aktuelle ved fremtidige utbygginger av CCS-prosjekter. TCM kan også tilby unik erfaringsoverføring med tanke på målinger av utslipp, godkjenningsprosesser for miljømyndigheter, samt trening av driftspersonell som skal arbeide ved fullskalaanlegg.

– TCM har siden oppstarten i 2012 levert resultater som kan gi sikrere og rimeligere utbygging av CO2-fangstanlegg i Norge og resten av verden. Det nye avtaleverket legger til rette for at dette viktige arbeidet kan fortsette og at flere kan delta som partnere, sier Søviknes.

Dagens avtaleverk gjelder frem til august i år. Videreføringen til 2020, som det nå er oppnådd enighet om, er blant annet avhengig av at Stortinget og EFTA Surveillance Authority (ESA) gir sitt samtykke til statens videre deltakelse. Gjeldende avtaleperiode ved TCM utløpet 17. august i år.