Nyhetsartikkel

09 mai 2017

EU närmar sig energimål till 2020 – ambitionerna fortsatt låga

EU:s ener­gi­po­li­tik tuffar på som den ska och enligt den senaste rapporten från Eu­ro­pa­kom­mis­sio­nen är ma­jo­ri­te­ten av med­lems­län­der­na på väg att nå sina mål. Trots detta har trans­port­sek­torn svårt att hänga med och mycket mer behöver göras för att uppfylla Pa­ris­av­ta­let.

2009 slog EU på stora trumman och satte upp fyra mål för den förnybara energins framtid. Enligt di­rek­ti­vet ska följande ske till 2020, skriver Supermiljøbloggen:

  • Minska utsläpp av växthusgaser med 20 procent
  • Öka energieffektiviteten med 20 procent
  • 20 procent av den totala energikonsumtionen ska komma från förnybara källor
  • 10 procent av fordonsbränslen ska komma från förnybara källor.

Enligt rapporten uppnådde EU som helhet 16,4% förnybar energi 2015. Idag ligger Sverige i framkant med 53,9% förnybar energi, och har till­sam­mans med 10 andra länder redan uppnått sitt mål för 2020.

Den största ökningen har skett inom elekt­ri­ci­tet, där källorna vind och vatten har lett till en allt renare pro­duk­tion inom EU. Trans­port­sek­torn fort­sät­ter dock att vara den svåraste nöten att knäcka och med totalt 6 procent förnybara bränslen är fram­ste­gen mycket blygsamma. Den främsta an­led­ning­en till detta är enligt rapporten höga om­ställ­nings­kost­na­der och ett ovisst politiskt landskap.

Rapporten ger en in­di­ka­tion om att krafttag behöver göras inom trans­port­sek­torn för att nå målet till 2020. Men även Agenda 2030 väntar runt knuten och för att uppnå de mål som EU har satt upp inom ramen för Pa­ris­av­ta­let krävs det en am­bi­tiö­sa­re ener­gi­po­li­tik på alla plan. Enligt EU:s plan ska unionen uppnå ut­släpps­minsk­ning­ar om 40 procent till 2030.

Källa: Supermiljøbloggen

Kommentarer

kommentarer