Nyhetsartikkel

23 februar 2017

Nytt investeringsselskap i fornybar energi skal ligge i stavangerregionen

Olje- og energiminister Terje Søviknes kunngjorde i dag at statens nye investeringsselskap skal legges til stavangerregionen.

– Regjeringen skal opprette et nytt investeringsselskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp. Jeg er glad for å kunngjøre at selskapet skal ligge i stavangerregionen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Regjeringen sammen med støttepartiene Krf og Venstre fører en offensiv klimapolitikk og styrker denne innsatsen ytterligere med opprettelsen av det nye investeringsselskapet. Selskapets formål vil være å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer. Selskapet skal foreta investeringer i unoterte selskaper og gjennom såkalte fond-i-fond-løsninger, i hovedsak rettet mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering.

I tillegg til stavangerregionen har bergensregionen og trondheimsregionen vært vurdert som aktuelle for lokaliseringen av det nye selskapet. Etter en helhetsvurdering har regjeringen besluttet å legge selskapet til stavangerregionen. Regionen har en lang historie med oppstart av teknologibedrifter og kommersialisering av ny teknologi, og har sterke og kompetente investeringsfond.

– Etablering av selskapet i stavangerregionen vil bygge på kunnskap og kompetanse innen energi og finans i regionen, men det er viktig for meg å presisere at investeringsselskapet skal ha hele landet som nedslagsfelt. Det kan også bli med hjemlige selskaper ut i verden, sier olje- og energiminister Terje Søviknes. 

Bakgrunn

I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 ba Stortinget regjeringen forberede opprettelse av «Fornybar AS». I forslaget til statsbudsjett for 2017 fremmet regjeringen forslag til investeringsmandat, organisering og budsjettering av selskapet, jf. omtale og forslag i Olje- og energidepartements budsjettproposisjon, Prop. 1 S (2016-2017). Følgende investeringsmandat legges til grunn for det nye investeringsselskapet:

–          Investeringsselskapets formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til reduserte klimagassutslipp.

–          Selskapet skal foreta investeringer i unoterte selskaper og investeringer gjennom såkalte fond-i-fond-løsninger. Investeringer skal foretas på like vilkår som private medinvestorer.

–          Selskapet skal i hovedsak rette investeringsinnsatsen mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Selskapet skal prioritere lav- og nullutslippsløsninger.

–          Selskapet skal ikke spesielt stimulere til utbygging av ny kraftproduksjon i Norge, men prosjekter med produksjon av fornybar energi i andre land kan vurderes.

–          Selskapet skal kun investere i selskaper og fond med virksomhet i eller ut fra Norge.

–          Investeringsselskapet skal søke å unngå å være største eier i den enkelte investering. Selskapets kapitalplassering i den enkelte investering forutsettes å utgjøre maksimalt 49 prosent. Private aktører skal eie minst 50 prosent i selskaper og fond som investeringsselskapet investerer i. Selskaper som er heleide av det offentlige regnes i denne sammenheng ikke som private aktører.

–          Selskapet skal ikke ha anledning til å ta opp lån.

–          Selskapet skal sikte mot lønnsomme investeringer.

Det legges opp til at det nye selskapet opprettes som et aksjeselskap med 100 prosent statlig eierskap.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag ble Deloitte bedt om å utrede og vurdere hvilket av de tre lokaliseringsalternativene som fremsto som mest egnet med tanke på best mulig måloppnåelse for investeringsselskapet. Deloittes rapport er tilgjengelig på departementets hjemmesider.

Kommentarer

kommentarer