Nyhetsartikkel

22 februar 2017

NVE forskriftsfester krav til nettselskapenes forberedelser til nordisk balanseavregning og Elhub

For å sikre en effektiv og forsvarlig innføring av nordisk balanseavregning (NBS) og nasjonal datahub for måleverdier (Elhub), må nettselskapene tilpasse sine systemer og rutiner til de nye løsningene.

NVE forskriftsfester derfor krav til nettselskapenes forberedelser.

NVE vedtar endringer i avregningsforskriften som pålegger nettselskapene å rapportere avregningsdata til eSett Oy fra 20. mars til 28. mai 2017. Dette er i tråd med tidsplanen til eSett Oy, som tilrettelegger for NBS og som vil overta oppgaver knyttet balanseavregningen i Norge, Sverige og Finland fra 1. mai 2017.

Etter forskriftsendringen skal nettselskapene i perioden 20. mars til 28. mai 2017 rapportere avregningsdata til både eSett Oy og Statnett SF. Kravet til å rapportere til eSett Oy kommer i tillegg til gjeldende krav om rapportering av avregningsdata til Statnett. Hensikten med denne parallellrapporteringen er å sørge for at nettselskapene forbereder seg, samt å bidra med data til test av NBS. I tillegg vil rapportering av data til 28. mai 2017 gjøre det mulig for Statnett å gjennomføre balanseavregning i gjeldende avregningssystem ved behov.

I tillegg vedtar NVE å innføre et krav i avregningsforskriften om at nettselskapene og kraftleverandørene må få IKT-systemene sine godkjent for informasjonsutveksling med Elhub. Nettselskapene må teste systemene sine mot Elhubs testsystem for å få dem godkjent. Fristen for dette er 1. juli 2017.

NVE vil følge med på aktørenes etterlevelse av sine forpliktelser som står beskrevet over. Aktører som ikke følger opp sine forpliktelser, vil kunne ilegges tvangsmulkt.

Et mer effektivt kraftmarked
Innføring av nordisk balanseavregning (NBS) og Elhub er to viktige skritt mot et mer effektivt kraftmarked. NBS innebærer etablering av en felles balanseavregning for Finland, Norge og Sverige, mens Elhub innebærer å etablere en nasjonal IKT-løsning for informasjonsutveksling i kraftmarkedet. Elhub vil blant annet bidra til effektiv utnyttelse av dataene fra de de nye smarte målere som skal være installert innen utgangen av 2018.

Last ned NVE rapport 2017-11: Endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Kommentarer

kommentarer