Nyhetsartikkel

14 februar 2017

Frykter langre behandlingstid

Defo vil beholde konsesjonsbehandlingen for vannkraft i NVE for å unngå enda lengre behandlingstid.

Hringssvaret fra Defo retter seg mot Olje- og energidepartementets forslag om å endre vannressurslovens bestemmelser om konsesjon til vannkraftverk med inntil 1 MW installert effekt. Forslaget kommer i forbindelse med kommunereformen, som skal gi nye oppgaver til større kommuner.

Defo mener at forslaget om å overføre myndighet for mindre vannkraftsaker til kommunene vil gi dyrere og lengre konsesjonsbehandling enn i dag, skriver Defo i høringssvar til Olje- og energidepartementet.

Slik Defo ser det vil forslaget kunne øke behandlingstid, fordyre arbeid med konsesjonsbehandlinger, øke byråkratisering, forårsake ansvarspulverisering og øke risikoen for at hele konsesjonsbehandlingen – sett under ett – blir samfunnsøkonomisk feil.

NVE BØR FORTSATT HA ANSVARET
Defo mener at grunnlaget og bakgrunnen for det nye forslaget gir et feil utgangspunkt for å forbedre (og eventuelt forenkle) gjeldende lover og regler. Forslaget burde heller kommet fordi man har funnet mer effektive og smartere måter å implementere lover og regler på.
Defo mener derfor at NVE fortsatt bør ha ansvaret for å utføre konsesjonsbehandlingen.

Defo merker seg at NVEs oppfatning er at majoriteten av de beste prosjektene, både hva gjelder økonomi og konfliktgrad, allerede har fått konsesjon og/eller har blitt bygget.

Dette gjør at det kan bli en mer krevende konsesjonsbehandling, samt færre prosjekter å jobbe med i årene fremover.

Dette i seg selv gjør at det ikke er fornuftig for kommunene å bygge opp spesialkompetanse på dette feltet. De fleste kommunene har heller ikke kompetanse på dette feltet i dag, noe også NVE konstaterer.

DYRE KONSULENTER OG NYANSETTELSER
Den foreslåtte endringen vil etter vårt syn medføre at kommunene må ansette nye personer, eller leie inn dyre konsulenter, for å få arbeidet gjort. NVE har ansatte med høyere utdannelse innenfor en rekke fagfelt som står sentralt i konsesjonsbehandlingene. NVE besitter slik sett en breddekompetanse som det vil være vanskelig å bygge opp i den enkelte kommune. Vi kan heller ikke se at det å bygge opp en slik kompetanse kan være hensiktsmessig.

Kommentarer

kommentarer