Nyhetsartikkel

07 februar 2017

Lovende oplæg fra benchmark-eksperter

Dansk Energi tager godt imod det arbejde, som regeringens ekspertgruppe lagde frem fredag, om principper og metoder til brug for en ny benchmarkingmodel i energibranchen.

Der er tale om et omfattende arbejde, som illustrerer præcist, hvor komplekst det er at udarbejde principper for en ny model, der skal tage højde for så mange forskellige netselskaber.skrive Dansk Energi på sine netsider.

Regeringen nedsatte i 2015 et ekspertudvalg, der fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan man kan udforme principper for en ny dansk benchmarkmodel i energibranchen. De anbefalinger blev lagt frem fredag og her er tale om væsentlige fremskridt, i forhold til de nuværende forhold. Det mener Dansk Energi:

– Elnetselskaberne har effektiviseret sig frem til betydelige besparelser lige siden liberaliseringen af elmarkedet i 1999. Den udvikling skal vi fortsætte – til gavn for danskerne og samfundet, men det er vigtigt, at de rammer og krav, der bliver fastlagt, er nogle, som selskaberne reelt har mulighed for at efterleve, siger Filip Marott Sundram, der er afdelingschef for net i Dansk Energi.

Dansk Energi er enige med ekspertgruppen i de mange områder, som eksperterne har indstillet, at Energitilsynet nu skal arbejde videre med. Især spørgsmålet om datakvalitet, er afgørende for at en ny model engang i fremtiden kan tages i brug til nye effektiviseringskrav.

– Nu ligger der en uhyre vigtig opgave hos Energitilsynet med at færdiggøre arbejdet inden modellen ifølge planen skal bruges første gang i 2018. Her bliver det afgørende at undgå en mekanisk tilgang til modellen på baggrund af matematiske modeller med fejlkilder og statistiske usikkerheder. Nu gælder det om at vi får lavet en model i Danmark, der rent faktisk tager højde for de komplekse forskelle, vi oplever ude i virkeligheden, siger Filip Marott Sundram

Energibranchen har ikke deltaget i ekspertgruppen, men har løbende fulgt arbejdet i en følgegruppe. Hvert år investerer danske elnetselskaber for mere end 2,2 milliarder kroner i nødvendig infrastruktur i hele landet. Men flere kunder, indpasningen af grøn energi og nye, politisk pålagte opgaver øger løbende netselskabernes behov for at investere i elnettet.

Fem fakta om benchmarkingen

  • Benchmarkingen er en økonomisk sammenligning af netselskaberne, som er sket årligt siden 2007. Benchmarking er en vanskelig øvelse, som i høj grad afhænger af adgang til korrekte data.
  • Selskaber, der har relativt høje omkostninger, bliver pålagt et økonomisk effektiviseringskrav.
  • Branchen har samlet set effektiviseret for 850 mio. kr. i perioden 2007-2015.
  • Reguleringseftersynet fandt i sin rapport fra 2014 behov for en ny benchmarkmodel.
  • Den nye benchmarkmodel skal efter planen være færdig til at give netselskaberne effektiviseringskrav fra 2019.

Kommentarer

kommentarer