Her kan du lese et innledende, skriftlig innspill som KS Bedrift ga til Olje- og energidepartementet under et første høringsmøte om EUs såkalte «vinterpakke» – et sett med reguleringer som staker ut Europas fremtidige energipolitikk:

KS Bedrift er en arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for samfunnsbedrifter over hele Norge. Vi organiserer lokale og regionale selskaper innen energi, avfall, brann/redning, havner og andre bransjer. Fellesnevner er at selskapene leverer grunnleggende tjenester til sine lokalsamfunn.

«Vinterpakken» er omfattende, derfor begrenser vi oss i dette notatet til noen punkter:

 • KS Bedrift mener vinterpakke innebærer et godt skritt i retning av dekarbonisering av EUs energisystem.
 • Ettersom det europeiske kraftsystemet sett under ett fremdeles er preget av Co2-intensiv kraftproduksjon, er ikke «medisinen» som foreskrives direkte overførbar til et kraftsystem dominert av ren vannkraft, slik som det norske. Det er viktig at EUs regelverk ikke kommer i konflikt med målet om best mulig utnyttelse av vårt kraftsystem.
 • KS Bedrift mener liberalisering av de nasjonale elektrisitetsmarkedene, strenge begrensninger på nasjonale kapasitetsmarkeder og en tettere integrasjon av de ulike elektrisitetssystemene, er positivt for klimaet og europeisk økonomi – og dermed for Norge.
 • KS Bedrift er enig i EUs fokus på lokale løsninger for å håndtere klimautfordringer, tilrettelegge for mest mulig samfunnsnyttig produksjon, omsetting og bruk av energi, og for å se ulike samfunnsoppgaver i sammenheng.
 • Økt forbrukerfokus med tilhørende desentralisering av kraftproduksjon er positivt. KS Bedrift er tilhenger av samfunnsøkonomiske og bærekraftige energiløsninger. EU kunne vært mer offensiv i å foreskrive utrulling av smarte målesystemer, slik det innføres i Norge nå.
 • En finere tidsoppløsning i krafthandelen øker mulighetene for god utnyttelse av fornybare kilder i Europa. Dette øker også verdien av norsk krafteksport på tider med europeisk energiunderskudd.
  • Det er viktig at norske myndigheter tilrettelegger for fremtidig, effektiv og lønnsom opprustning av norske produksjonsanlegg.
 • KS Bedrift er usikker på om et eget organ for europeiske DSOer, er unødvendig byråkratisk. Dette vil avhenge av organets faktiske arbeidsansvar og sammensetting.
 • Innføringen av europeiske standarder for datahåndtering i energibransjen må ikke redusere verdien av allerede foretatte og forestående investeringer.
 • Sortert restavfall som ikke egner seg til materialgjenvinning må fortsatt kunne være brensel i fjernvarmeproduksjon. Dette vil sikre fleksibilitet i energiforsyningen, øke kapasiteten til beredskap, redusere avfallseksport og mulighet til å utnytte avfallsressursene lokalt.