Nyhetsartikkel

20 november 2016

15,2 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge og Sverige

 I både Norge og Sverige er magasinfyllingen 15,2 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for årstida.

Systempris veke 45 2016

401,3 kr/MWh  14,0% (endring fra førre veke)

I Norge er magasinfyllinga 8,7 TWh lavere enn normalen for årstida. I Sverige er magasinfyllinga 6,5 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for årstida.

Det tilsvarer strømforbruket i  16 år i en by på Drammens størrelse med omkring 61.000 innbyggere.

Høgt tilsig ga mindre import og lågare prisar i Norden.

Lågare forbruk og høgt tilsig i heile Norden bidrog til mindre import frå kontinentet i førre veke.
Kraftprisane i dei fleste nordiske elspotområda gjekk dermed ned. Lågare vindkraftproduksjon og høgare tilsig reduserte prisskilnadane innad i Norden.

Magasinfyllinga i Midt-Noreg gjekk opp med 0,6 prosenteiningar. Fyllingsgraden er no over minimum.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 47 her (PDF)

 

Se diagram magasinfyllingen i Sørøst-Norge (NVE)

Se diagram magasinfyllingen i Vest-Norge (NVE)

Se diagram magasinfyllingen i Midt- og Nord-Norge (NVE)

 

Diagram prisområde 1 / Øst-Norge

Diagram prisområde 2 / Sørlandet

Diagram prisområde 3 / Midt-Norge

Diagram prisområde 4 / Nord-Norge

Diagram prisområde 5 / Vest-Norge

Se oversikt over prisområdene: www.nordpoolspot.com

 

Magasinfyllinga 10,2 prosent under normalen for årstida i Norge

Systempris veke 46 2016

329,4 kr/MWh  -2,8% (endring fra førre veke)

Fyllingsgraden nærmar seg 70 prosent. Ved utgangen av veke 47 var fyllingsgraden i norske magasin 71,3 prosent

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 1,2 prosenteiningar, mot 1,5 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2015 var 81,5 prosent, og minimumsverdien 61,0 prosent.

Magasinfyllinga er nå 10,2 prosent lavere enn normalen for årstida i Norge. Det tilsvarer 8,7 TWh (milliarder kilowattimer).

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 75,0 prosent, mens Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 68,1 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 71,4 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 47, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

.

Elspotområda

Sverige
I Sverige gikk fyllingsgraden ned med 0,7 prosent til 57,0 prosent i uke 47/2016. Det er 19,7 prosent lavere enn normalt for årstida. Det tilsvarer 6,5 TWh (milliarder kilowattimer) lavere magasinfylling enn normalen for årstida.

Ved utgangen av uke 47/2016 var det  19.180 TWh (milliarder kilowattimer) lagret i svenske magasiner.Det normale for denne uken i perioden 1950-2002 er en fyllingsgrad på 76,3 prosent.

I Sverige var det i uke 47/2016 et tilsig til magasinene på 712 GWh som er 102 prosent av det normale for årstiden i perioden 1950-2002.

 

Fyllnadsgrad
Elområde                    Procent GWh
SE1                                   66,7          9 880
SE2                                   68,5         10 769
SE3                                   66,1           1 923
SE4                                   33,5               75    Här hittar du Kraftläget från de senaste tolv månaerna.

 

 

1 TWh er det samme som 1 milliard kilowattimer, som igjen er like mye som tusen millioner kilowattime.

Næringslivet og husholdningene i Norge bruker omkring 125 TWh strøm  i året (125 milliarder kilowattimer = 125 tusen millioner kilowattimer).

Kommentarer

kommentarer