Nyhetsartikkel

17 november 2016

Statnett avventer på Nyhamna

Mens Statnett er i ferd med å selge reservekraftverket på Tjeldbergodden, avventer en et svar fra Olje- og energidepartementet (OED) før en tar stilling til hva som skal skje med det som står på Nyhamna.

Det opplyser kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett til Romsdal Budstikke.

De to reservekraftverkene på Nyhamna og Tjeldbergodden har siden 2009 vært en del av Statnett sin beredskap ved en kraftkrise i Midt-Norge.

Martha Hagerup Nilson sier bakgrunnen for at Statnett selger reservekraftverket på Tjeldbergodden – og vurderer hva som skal skje med det på Nyhamna – er at den nye kraftlinja mellom Ørskog og Sogndal etter planen settes i drift i desember i år.

kommunikasjonssjef: Martha Hagerup Nilson i Statnett. (Foto: Egil H. Torvik)

kommunikasjonssjef: Martha Hagerup Nilson i Statnett. Foto: Statnett

Avventer svar
– Vi er i ferd med å finne kjøpere til reservekraftverket på Tjeldbergodden. Når det gjelder det som står på Nyhamna, avventer vi en uttalelse fra OED på konseptvalgutredninga for bedring av leveringspåliteligheten til Nyhamna vi la fram i oktober i fjor, sier Martha Hagerup Nilson.

Hun framholder at den nye linja mellom Ørskog og Sogndal bedrer forsyningssikkerheten inn til Midt-Norge, i og med at den øker kapasiteten for tilførsel av kraft inn til regionen, og dekker opp kraftunderskuddet der.

Meisalfjellet
På grunn av hyppige brudd på kraftlinja fra Viklandet i Sunndal til Nyhamna, har Ormen Lange-anlegget stanset en rekke ganger. Enkelte av driftsstansene har vært langvarige. Dermed har leveransen av gass fra Nyhamna, som dekker 20 prosent av Storbritannias behov, stanset.

Ny kraftlinje
Statnett har gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for å vurdere tiltak for å styrke leveringspåliteligheten til Nyhamna, og går inn for en trinnvis bygging ei ny kraftlinje fra Isfjorden til Fræna.

Gassanlegget på Nyhamna har i dag en ensidig kraftforsyning gjennom 420 kV-forbindelsen fra Viklandet. Ved brudd i 420 kV-forbindelsen fra Viklandet, stanser prosessanlegget på Nyhamna. Det er i dag mulig å starte opp deler av gassprosesseringa med forsyning via 132 kV-nettet til Fræna. Men etter utvidelsen av Nyhamna, har ikke lenger 132 kV-nettet tilstrekkelig kapasitet til å fungere som reserveforsyning.

Tosidig forsyning
Et vilkår i plan for utbygging og drift for Nyhamna-utvidelsen, var at operatøren i samråd med Statnett gjennomførte «en utredning av den framtidige kraftforsyningssituasjonen på Nyhamna, herunder den samfunnsøkonomiske betydninga av å etablere tosidig forsyning –

og hvilke tiltak som må gjennomføres for at det kan etableres».

Statnett har vurdert konsepter som legger til rette for tosidig kraftforsyning til Nyhamna.

Trinnvis utbygging
– Vi anbefaler å styrke leveringspåliteligheten til Nyhamna med et konsept som muliggjør tosidig kraftforsyning til Nyhamna, men der vi beslutter og gjennomfører tiltak trinnvis. En trinnvis utvikling muliggjør tidligere realisering av nytte, og legger til rette for å tilpasse videre tiltak til utviklingen i behovet, sier Statnett i brevet til OED.

Første trinn er bygging av ny Isfjorden transformatorstasjon og oppstart av konsesjonsprosessen på ny 420 kV-ledning mellom Isfjorden og Fræna.

En ny stasjon i Isfjorden vil redusere konsekvensene av langvarige feil i sentralnettet, gjennom økt kapasitet til reserveforsyning fra 132-kV nettet. Tiltaket kan bli etablert tidligere og med vesentlig lavere kostnad enn en fullverdig tosidig løsning, sier Statnett.

Taper skatteinntekter

Neste trinn er å bygge ny 420 kV-ledning Isfjorden-Fræna.

– Forbindelsen Fræna-Nyhamna eies av gassaktørene på Nyhamna, og kan dubleres uavhengig av øvrige trinn. Samlet gir tiltakene tosidig forsyning til Nyhamna, sier Statnett.

Analysen som ligger til grunn for Statnetts anbefaling, tar ikke hensyn til politiske, fordelingsmessige eller strategiske forhold.

I Aure skaper fjerninga av reservekraftverket bekymring, fordi kommunen vil tape 6,5 millioner kr i årlige eiendomsskatteinntekter. Dette utgjør ca. ti prosent av Aure kommunes totale skatteinntekter.

Kommentarer

kommentarer