Nyhetsartikkel

17 november 2016

Et av Norges største vindkraftanlegg midt i reindriftsområde

– Hadde vi hatt enormt store vidder å ta av, så hadde dette vært greit – dette er et altfor stort inngrep i vårt beiteland, sier reindriftsutøver.

– Dette båndlegger enormt store areal. Området er nok tapt for alltid som reinbeiteland. Det vil ikke gå an å drive reindrift midt iblant over 100 vindturbiner.

Dette er reindriftsutøver Torstein Appfjells reaksjon til nyheten som han og reindriftskollegene mottok onsdag, melder NRK.

Regjeringen har gitt konsesjon til å bygge et av Norges største vindkraftanlegg midt i reindriftsområdet til Appfjell og kollegene.

Det er Eorlus Vind Norge AS som har søkt om konsesjon til å bygge 109 vindturbiner på Øyfjellet ved Mosjøen.

– Nå må vi få plass en avtale utbyggeren om avbøtende tiltak, og få sikret flytteleiet vårt på en annen måte til nordvest for vindkraftområdet, sier Appfjell, og fortsetter:

– Dagens flytteleie går jo tvers gjennom vindkraftområdet. Vi må vel begynne å flytte reinflokkene med bil eller ferge.

Departementet skriver i sin pressemelding at hensynet til Appfjell og kollegene er «særlig vurdert».

– Det er gjennomført konsultasjoner med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Sametinget. Konsesjonsvilkårene sikrer reindriften tilgang til de viktige vinterbeitene, skriver departementet.

Drøfter avbøtende tiltak
– En del av vilkårene er at avbøtende tiltak for reindriftsnæringen skal på plass, bekrefter distriktsleder Appfjell.

– Men hvis ikke utbyggeren greier å få på plass tiltak som vi kan akseptere, og vi ikke får en avtale om det, da henger konsesjonen i tynn tråd.

– Brudd på konsesjonsvilkårene vil vi ikke akseptere, tillegger han.
– Om vi får millioner i erstatning i en engangssum for tapt beiteland, så sikrer det uansett ikke vår reindrift for fremtiden. Det bør derfor utmåles en årlig kompensasjon, sier Appfjell.

Reinbeitedistriktslederen understreker at hadde valget stått mellom pengeerstatning – og det å få beholde beiteområdene, så hadde reinbeitedistriktet utvilsomt valgt det siste.

– Hadde vi hatt enormt store vidder å ta av, så hadde vindkraftutbyggingen vært greit. Men det har vi ikke. Dette er et altfor stort inngrep i vårt beiteland, sier Appfjell.

Glad minister

Tord Lien (Frp)
GA KONSESJON: – En utbygging vil gi et betydelig bidrag til den norske fornybarsatsingen, samtidig som det bidrar med arbeidsplasser og næringsaktivitet i regionen knyttet til bygging og drift, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).FOTO:  NRK

– En utbygging i Vefsn vil dekke et årlig strømforbruk for over 50 000 husstander. Derfor er jeg glad for å kunne gi denne konsesjonen, uttaler olje- og energiminister Tord Lien.

Hans departement informerer om et strømproduksjonsomfang på over én terawattime fornybar energi i året.

– Dette er blant de aller største enkeltstående vindkraftprosjektene i Norge, sier Lien.

Andre vindkraftplaner fikk avslag
I tillegg til Torstein Appfjells reinbeitedistrikt, gikk også Sametinget og Fylkesmannen i Nordland imot utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk.

Departementet opprettholdt på den annen side et avslag overfor en annen ønsket vindkraftutbygging i området, det såkalte Mosjøen vindkraftverk (tidligere kalt Reinfjellet vindkraftverk).

– Det er vi iallfall glade for, sier Appfjell.
– De to sakene har blitt vurdert i sammenheng, og særlig den samlede belastningen for reindriften er blitt vektlagt, melder departemente

Øyfjellet vindkraftverk

Den 16. november 2016 ga Olje- og energidepartementet Eolus Vind Norge AS konsesjon til bygging av Øyfjellet vindkraftverk ved Mosjøen i Vefsn, i Nordland fylke

Med full utbygging kan vindkraftverket gi en årlig produksjon på over én terawatt time (TWh), tilsvarende forbruket til over 50 000 husstander.

Konsesjonen omfatter et prosjekt på inntil 330 megawatt (MW) i et planområde på om lag 50 kvadratkilometer vest for Mosjøen.

Konsesjonen er nå endelig gitt og avgjort, selv om konsesjonen tidligere er blitt påklaget av Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, som mister reinbeiteområder som følge av utbyggingen, og av Norges Miljøvernforbund.

Konsesjonen er gitt også imot Fylkesmannen i Nordlands innsigelser, som også argumenterte med hensynet til reindriften i området.
Kilde: Regjeringen.no ogregjeringens konsensjonsvedtak

Kommentarer

kommentarer