Nyhetsartikkel

30 oktober 2016

Fornybar energi har passert kullkraft i installert effekt

Det internasjonale energibyrået, IEA, la denne uken frem en rapport som viser at fornybar energi har passert kullkraft som største strømkilde – målt i installert effekt.

I fjor ble det bygget 153 gigawatt (GW) fornybar kraftproduksjon – hele 15 prosent mer enn året før. Dermed utgjorde fornybar energi mer enn halvparten av veksten målt i installert effekt. Vindkraft sto for 66 GW av veksten og solkarft for 49 GW, ifølge IEA. Fornybare energikilder sto for 23 prosent av verdens kraftproduksjon i 2015, og er ventet å øke til 28 prosent i 2021.

Veksten fortsetter
I den nyeste utgaven av IEAs Medium-Term Renewable Market Report estimeres det at i løpet av de neste fem årene vil fornybar energi være den raskest voksende kilden til elektrisitetsproduksjon i verden. Årsaken er i hovedsak sterkere politisk støtte i USA, Kina, India og Mexico.

– Dette er veldig gledelige nyheter. I Norge er vi i en særklasse da nærmere 100 prosent av norsk kraftproduksjon kommer fra fornybare, utslippsfrie kilder, og da særlig vannkraft. Å ta fornybare energikilder i bruk er svært viktig for at vi skal nå internasjonale klimamål, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.

Vannkraft fortsatt viktigst
IEA-rapporten viser at vannkraft fortsatt står for 71 prosent av verdens fornybare kraftproduksjon, mens vindkraft leverer 15 prosent, bioenergi åtte prosent og solkraft fire prosent.

Fornybar energi er ventet å utgjøre mer enn 60 prosent av den globale veksten i installert kraftproduksjon de kommende fem årene. Målt i produksjon vil fornybare kilder levere 7600 terawattimer (TWh) i 2021 – tilsvarende den samlede kraftproduksjonen i EU og USA i dag.

To hastigheter i verden
Ifølge IEA vil Asia stå for den største veksten i fornybar utbygging de kommende fem årene, men dette er ikke nok til å dekke økende etterspørsel. Kina alene står for 40 prosent av ventet fornybarvekst, men dette utgjør bare halvparten av landets økende kraftforbruk.

Dette står i skarp kontrast til EU, USA og Japan hvor utbyggingen av fornybar energi vil overgå forbruksveksten, ifølge IEAs prognoser.

Kommentarer

kommentarer