Nyhetsartikkel

25 oktober 2016

Energibruken i økonomien øker mer enn produksjonen

Energibruken i norsk økonomi økte med 2,4 prosent fra 2014 til 2015.

I samme periode har imidlertid produksjonen i norsk økonomi hatt en vekst på kun 1,2 prosent, slik at energiintensiteten økte med 1,2 prosent.

Energiregnskap for Norge. Hovedtall. TWh
Alle energiprodukter Endring i prosent
2000 2014 2015 2000-2015 2014 – 2015
1Unntatt energiprodukter brukt som råstoff, omvandling i raffinerier og husholdninger.
Norsk primærproduksjon 2 534 2 213 2 318 -8,5 4,8
Import 65 76 90 38,5 17,8
Eksport 2 290 2 038 2 142 -6,5 5,1
Energibruk
Alle næringer1 253 253 259 2,2 2,4
Utvinning av råolje og naturgass 41 57 58 42,4 2,9
Industri 89 75 77 -13,9 2,5
Transport 76 61 63 -17,7 2,4
Energiintensiteter (GWh / mrd. Kr)
Alle næringer1 90 67 68 -24,4 1,2
Utvinning av råolje og naturgass 88 144 143 62,5 -0,7
Industri 179 119 124 -30,7 4,2
Transport 310 210 215 -30,6 2,4

Ifølge energiregnskapet var total energibruk i norske virksomheter 259 TWh i 2015, en økning på 2,4 prosent fra året før. Dette omfatter ikke energiprodukter benyttet som råstoff i industrien eller til omvandling i raffinerier. I tillegg brukte husholdningene 63 TWh, som er en økning på om lag 1 prosent fra året før.

Energibruken påvirkes av flere ulike forhold

Hvor mye energi vi bruker påvirkes av en rekke forhold. Økt produksjon av varer og tjenester bidrar isolert sett til mer energibruk, mens teknologisk utvikling med mer energieffektive produkter og fokus på energieffektivisering vil kunne bidra til mindre energibruk. Sammensetningen av virksomheter i økonomien betyr også mye for utviklingen av energibruk for økonomien som helhet, der strukturendringer med for eksempel vekst innenfor energiintensive næringer bidrar til økt energibruk.

Ved å vurdere energiintensiteten over tid har man en indikasjon på om produksjonen er blitt mer eller mindre energiintensiv.

Økt energiintensitet i norsk økonomi i 2015

Ved å se på energibruk i forhold til produksjon av varer og tjenester i norske virksomheter får man et mål på energiintensitet. I 2015 ble det for norske virksomheter i alt brukt 68 GWh per milliarder kroner produserte varer og tjenester (faste 2005-priser). Det er 1,2 prosent høyere enn året før, men hele 24 prosent lavere enn i år 2000. Det er dog stor variasjon mellom de enkelte næringer i norsk økonomi.

Økt energibruk og lavere produksjon i industrien i 2015

Samtidig som energibruken i industrien har gått ned siden årtusenskiftet, har produksjonen økt. Det har gitt en nedgang i energiintensiteten på over 30 prosent fra 2000. For 2015 var utviklingen annerledes. Energibruken i industrien var 77 TWh i 2015, som er en økning på 2,5 prosent fra 2014. I samme periode var det en nedgang i den samlede produksjonen i industrien, slik at industriproduksjonen totalt sett ble mer energiintensiv. Energiintensiteten var i gjennomsnitt 124 GWh per milliarder kroner for industrien i 2015, en økning på over 4 prosent det siste året.

Reduksjonen i energibruken har vært særlig stor innenfor energiintensive næringer som metallindustri og papirproduksjon etter årtusenskiftet. Metallindustrien brukte 31 TWh i 2015, som er 14 prosent lavere enn i 2000. Innenfor produksjon av papir og papirvarer ble det brukt 4,4 TWh i 2015, som er en nedgang på over 60 prosent fra 2000. Nedleggelser av papirfabrikker og mindre produksjon er en stor del av forklaringen på redusert energibruk for papirindustrien. I tillegg brukes det nå mindre energi per produsert enhet. Energiintensiteten har gått ned med 24 prosent i denne perioden innenfor produksjon av papir og papirvarer.

Betydelig økt energibruk innenfor olje- og gassutvinning

Energibruken innenfor olje- og gassutvinning har økt med nesten 3 prosent fra 2014 og over 40 prosent siden 2000 til 58 TWh i 2015. I samme periode er produksjonen redusert slik at energiintensiteten har økt med nær 63 prosent. Fra 2014 til 2015 ble imidlertid energiintensiteten redusert med snaut 1 prosent.

Redusert energiintensitet for primærnæringene og landtransport

Siden 2000 er energiintensiteten redusert med 46 prosent for jordbruk, skogbruk og fiske og drøyt 30 prosent for transportnæringene. Mens energiintensiteten også i 2015 viste en nedgang for primærnæringene, økte energiintensiteten for transportnæringene totalt sett med nær 2,5 prosent. Innenriks sjøfart og landtransport viste en redusert energibruk per krone produsert, mens det i 2015 er utviklingen i utenriks sjøfart og lufttransport som drar i motsatt retning.

Økt energibruk for husholdninger

Energibruken i husholdninger økte med om lag 1 prosent fra året før. Sammenlignet med 2000 har det vært en økning på om lag 4 prosent, som er betydelig lavere enn veksten i husholdningenes konsum og befolkningsveksten i denne perioden. Økningen i energibruken i 2015 har sammenheng med at det var litt kaldere i 2015 enn i 2014, som var et rekordvarmt år.

Les mer om dekomponeringsanalyserÅpne og les

Endringen i energibruk skyldes flere faktorer. Økt økonomisk aktivitet er den viktigste årsaken til høyere energibruk, men endringer i næringsstrukturen og hvor effektivt energien utnyttes, har også betydning for størrelsen på energibruken. Statistisk sentralbyrå har ved hjelp av dekomponeringsanalyser sett nærmere på årsaker bak utviklingen i den samlede energibruken i norsk økonomi og for detaljerte næringer ut fra endringen i tre faktorer:

– Hvor effektiv de ulike næringene utnytter energien i produksjonen (energieffektivitet)

– De ulike næringenes andel av samlet produksjonsverdi (næringsstruktur)

– Næringenes samlede produksjonsverdi (aktivitet)

For industrinæringene er utviklingen fra 2012 til 2013 beskrevet i artikkelen Mer effektiv energiutnyttelse i 2013, mens utviklingen for perioden 2003 – 2012 er beskrevet i artikkelen Økt industriproduksjon med mindre energi.

Resultatene fra analysene for norsk økonomi i ulike tidsperioder er nå tilgjengelig i statistikkbanken (se statistikkbanktabell 10908).

Kommentarer

kommentarer