Nyhetsartikkel

24 oktober 2016

Fjernvarme kan fjerne halvparten av Oslos oljefyrer

Ved enkle grep kan fjernvarme fjerne en stor andel av de gjenværende oljefyrene i byer over hele landet før et nasjonalt forbud trer i kraft i 2020.

I Oslo kan halvparten av oljefyrene bli konvertert til fossilfri fjernvarme, viser tall fra Hafslund Varme.

– Fjernvarme har så langt vært den viktigste bidragsyteren til utfasing av oljefyrer der fjernvarmen finnes. Nå er det viktig at også de siste fossilfyrene forsvinner fra byene, sier daglig leder Heidi Juhler i interesseorganisasjonen Norsk Fjernvarme.

Klima- og miljødepartementet sendte denne uken ut et forslag på høring om forbud mot fossile oljekjeler i 2020. Norsk Fjernvarme er veldig glad for at forbud er på vei, men påpeker samtidig at forslaget bør understøttes av avgiftspolitikken.

– I forslaget til statsbudsjett gjør regjeringen bare småendringer på avgiftene på fossil fyringsolje. Samtidig viser statistikk fra Finansdepartementet og SSB at fyringsoljen nå er billigere enn på lenge. Her bør Stortinget sørge for at oljefyrene blir dyrere i drift, slik at sluttspurten på utfasingen ikke blir satt på vent, sier Juhler.

Fjernvarmen står klar
Hun påpeker at fjernvarmebedrifter over hele landet står klar til å fjerne oljefyrer innenfor sine områder. Bare i Oslo står de resterende oljefyrene i nærings- og boligbygg i Oslo årlig for 500 millioner kilowattimer varmeproduksjon med store utslipp. Av dette anslår Norges største fjernvarmeleverandør, Hafslund Varme, å kunne fase ut halvparten innen 2020.

– Vi ser at der det finnes fjernvarme, ligger oljefyrene tynt an. I Ålesund har for eksempel fjernvarmen fjernet alle store oljekjeler der fjernvarmenettet ligger. Mer fjernvarme betyr altså mindre oljefyring, sier Juhler.

Fjernvarmen som distribueres i norske byer, er basert på lokale, fossilfrie energikilder, for det meste gjenvunnet overskuddsvarme fra industri eller avfall, forskjellige typer bioenergi eller storskala varmepumper. Mange steder har fjernvarmen satt flere slike fornybare kilder i system.
Ved å bytte oljefyrene med fornybar fjernvarme framfor el-varme, frigjøres elektrisitet til andre formål.
Kommunene må få tilrettelegge
– Mange norske kommuner har vedtatt at nye bygg skal tilknyttes fjernvarme i områder fjernvarmen finnes. Det er et viktig grep for å få til lønnsom utbygging slik at fjernvarmen skal kunne nå eksisterende bygg som ønsker å kvitte seg med sin gamle oljefyr, påpeker Juhler.

Både Stortinget og regjeringen vil at kommunene skal få en større rolle når det gjelder lokal energiforsyning. Derfor understreket et klart flertall på Stortinget i behandlingen av Energimeldingen at kommuner fortsatt skal kunne vedta tilknytning til fjernvarme der de folkevalgte ønsker det. Men etter en endring i byggteknisk forskrift ved nyttår, er det ikke lenger automatikk i at nye bygg i slike områder skal tilrettelegges for å ta imot fjernvarmen.

Som en følge av dette instruerte et flertall på Stortinget regjeringen om å gjeninnføre bestemmelsen om tilrettelegging i forskriften, slik at ikke nasjonale regler overkjører lokaldemokratiet.
– Regjeringen har svart at en gjeninnføring krever en lovendring, noe som innebærer en tidkrevende prosess. Men det er tverrpolitisk enighet om at Stortingets vedtak skal følges opp. For ikke å få en glipp i regelverket mens loven utarbeides, mener vi en overgangsordning med tilrettelegging må på plass senest ved nyttår, sier Juhler

Kommentarer

kommentarer