– Det rimer dårlig med Norges klimaforpliktelse, som innebærer at utslippene fra transportsektoren må reduseres med nærmere 40 prosent mot 2030, sier Skogen Lund, som ønsker at en start på dette arbeidet må komme i statsbudsjettet for neste år:

– Når dagens politikk ikke virker, trenger vi en ny. Næringslivet ønsker å bidra, men da må pisken suppleres med gulrot.

Se innslag om CO2-fond på NRK Kveldsnytt

– Vi har oppnådd mye med personbilene, med en politikk som har satt skikkelig fart i salget av elbiler. Men det finnes i dag ingen liknende virkemidler for næringslivets transporter, til tross for at utslippene fra lastebiler, busser, varebiler, anleggs- og landbruksmaskiner, ferger, nærskipsfart og fly er dobbelt så store som fra personbilparken, totalt 9 millioner tonn CO2. Ensidig avgiftsøkning vil øke transportkostnadene for næringslivet og redusere konkurransekraften, uten nødvendigvis å redusere utslippene. Nå trenger vi det vi kan kalle en elbilsatsing for næringstransporten.
I stedet for CO2-avgift
Fondet virker ved at næringsaktørene betaler inn til et fond i stedet for å betale CO2-avgift, og påtar seg forpliktelser til reduksjon av klimagassutslipp. Inntektene fra fondet brukes til å dekke medlemmenes merkostnader ved investering i fornybar fremdriftsteknologi, og til delvis dekning av investering i lade- og fylleinfrastruktur.

– I beste fall kan et fond bidra til halvering av CO2-utslippene frem mot 2027, sier Skogen Lund.

NHO har bedt TØI om å utrede hvilken effekt et CO2-fond for næringslivets transporter kan ha på utslippene fra tungtransporten. Konklusjonen er at CO2-utslippene fra tungtransporten kan reduseres med 20 til 50 prosent frem mot 2030.

Se TØI-rapporten: CO2-fond kan gjøre tungtransporten renere

Et tilsvarende fond for NOx-utslipp har gitt gode resultater.
Oppfølging av Grønn skattekommisjon
– Økte drivstoffavgifter alene er ikke veien å gå, om vi skal stimulere til et «grønt skifte» i næringslivets transporter, slik man i dag gjør for personbiler.

– Politikerne utformer nå virkemidlene for det «grønne skiftet» i transportsektoren i oppfølgingen av Grønn skattekommisjon, som skal komme i statsbudsjettet 2017. Et CO2-fond er én viktig løsning, sier Skogen Lund.