Nyhetsartikkel

16 september 2016

Clemns Kraft vil bygge småkraftverk som vil gi strøm til 800 husstander

Clemens Kraft AS har søkt NVE om tillatelse til å bygge Staurset-Hofset kraftverk i Hemne i Sør-Trøndelag.

Kraftverket er planlagt i Staursetelva, med inntak på kote (høydelinja på kartet) 245 og kraftstasjon på kote 35. Dette tilsvarer et 210 meter høyt fall.

Søknaden omfatter bygging og drift av kraftverket og tilhørende koplingsanlegg og kraftlinjer. Det er tre mindre bekker; Prekstolbekken, Heimseterbekken og Hyllbekken som skal overføres til hovedinntaket i Staursetelva.

16,1 GWh
Vannveien er omsøkt som nedgravd rørgate, og store deler av traseen vil følge eksisterende skogsbilvei på østsiden av elva. Fra kote 120 skal ca. 600 meter av rørgata legges øst for skogsbilveien, før den legges langs veien ned til kraftstasjonen.

Det skal graves ned et overføringsrør fra bekkene som kommer fra østlig side. Det er i dag traktorvei og kjørespor fram til kraftstasjonen og nesten helt frem til hovedinntaket, og det vil være behov for 50 meter ny permanent vei frem til inntaket, ifølge søknaden.

Kraftverket vil produsere ca. 16,1 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til i overkant av 805 husstander.

Småskala
Ifølge Brønnøysundregistrene, har selskapet Clemet Kraft AS som formål å utvikle, bygge og drive småskala vannkraftverk gjennom eget selskap eller gjennom eierskap til andre selskaper som driver slik virksomhet.

De samarbeider med selskapet Staurset Hofset Kraft AS, bestående av grunneiere. De ønsker å utnytte naturressursene på sine eiendommer. Clemens AS har kontoradresse Fritjof Nansens Plass i Oslo. Selskapet har 19 ansatte.

Kommentarer

kommentarer