Nyhetsartikkel

16 september 2016

Er nettselskapene klare for elektrisk transport?

Veksten i elektrisk transport øker, og det stiller nye krav til kapasiteten på nettet.

Veksten i elektrisk transport vil øke på kort tid, og nettselskapene får nye utfordringer når denne kundegruppen skal tilknyttes nettet. Dialog med fylkene, nettselskapene og transportselskapene er derfor avgjørende.

Veksten i elbiler og hurtiglading er velkjent, men også ferger, busser og landstrøm til skip til kai kan i stor grad bli elektrifisert i løpet av relativt kort tid.

– Grenseflaten mellom transport og kraftsektoren er ny og det vil kreve mer dialog for å sikre grønn transport uten for store kostnader for å øke kapasiteten i nettet. God dialog og møteplasser blir svært viktig, sier Trond Svartsund, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Energi Norges nettsider.

Må ikke koste nettselskapene for mye
Reduksjon av klimagasser fra transportsektoren er på den politiske agendaen, og som følge av nye retningslinjer og støtteordninger vil vi se et økende omfang av elektrisk transport fremover. Hvor mye som kommer og hvor raskt utviklingen vil skje er usikkert, men mange anbud om elektrifiserte ferger og busser skal ut innen 2020. Det vil være avgjørende at nettselskapene er beredt til å gjøre sin del av jobben for at elektrifisering av transport-sektoren lar seg gjennomføre. Det er likevel viktig at kostnadene for å øke elektrifisering ikke blir uforholdsmessig høy, slik at det ikke blir lønnsomt å få det til. Men om dette likevel kan forsvares for at samfunnet skal nå sine klimamål, bør det vurderes hvordan statlige midler kan stilles til disposisjon.

– Kundegruppen som benytter seg av elektrisk transport må i størst mulig grad betale for de faktiske kostnader de påfører nettet. Det vil ikke være rimelig at det lokale nettselskapet og de lokale kundene betaler disse kostnadene, sier Svartsund.

Viktig med møteplasser
I rapporten «Erfaringer fra nettilknytning for elektrisk transport», som Thema Consulting har gjort for Energi Norge, er en av anbefalingene at det kan være viktig å etablere møteplasser der fylkene, nettselskapene og transportselskapene innen de aktuelle transportområdene treffes for å øke forståelsen for relevante problemstillinger, avdekke kunnskapsbehov på tvers og diskutere hvordan man kan etablere gode løsninger for elektrifisering av transport. Grenseflaten mellom transport- og nettselskapene er ny og forventingene mellom aktørene er dermed noe uavklart.

– En økt forståelse for hverandres roller og ansvar, regelverk, muligheter og begrensninger for elektrifisering av transport er særlig viktig når vi nå går inn i en fase der mange transporttjenester skal ut på anbud. Dersom eventuelle utfordringer ikke løses nå, kan man miste tidsvinduet fram til anbudene settes ut, eventuelt ende opp med å velge dyre og dårlige løsninger for elektrifisering, sier Svartsund.

Tilknytning og bruk reguleres
Nettselskapene er ifølge myndighetenes regelverk forpliktet til å knytte til forbrukskunder som ønsker det. Dersom det kreves nettinvesteringer for å knytte en kunde til nettet, kan nettselskapet under gitte betingelser kreve anleggsbidrag fra kunden. Enova kan gi støtte til dekning av anleggsbidrag. NVE stiller krav til tiden det kan ta fra kunden formelt legger inn bestilling på tilknytning gjennom installatør til nettselskapet fremlegger et skriftlig tilbud for kunden og tidsrommet fra tilbud er overlevert og fram til ny installasjon og nytt anlegg er satt i drift. Begge disse fasene skal utføres «uten ugrunnet opphold», og fase en skal i tillegg gjennomføres «innen rimelig tid».

– Når det gjelder landstrøm er det viktig at nettselskapet har tariffer som gjør det lønnsomt å velge denne løsningen. Man må sikre at kostnadene for å få det til ikke overskrider kostnadene skipene har med å produsere egen strøm med generatorer, sier Svartsund.

Nettilknytning av elektrisk transport

Kommentarer

kommentarer