Nyhetsartikkel

09 september 2016

Terras forsikringsselskap ACE må betale kommunene nær 90 millioner kroner

Høyesterett har besluttet at anken fra ACE og fra Hattfjelldal nektes fremmet.

Med dette er det satt punktum for kommunenes søksmål mot ACE, lagmannsrettens dom er rettskraftig, skriver Advokatfirmaet Lund & Co DA på sine nettsider.

Lagmannsrettens dom og Høyesteretts beslutning innebærer at ACE må betale erstatning til kommunene for Terras uaktsomme rådgivning. Forsikringspolisen er begrenset til 50 millioner kroner, men med tillegg av forsinkelsesrenter og saksomkostninger for tingrett og lagmannsretten, er beløpet ACE må betale til kommunene over 86 millioner kroner.

I dom 20. april 2016 konkluderer Borgarting lagmannsrett med at Terra Securities var erstatningsansvarlig for sin uaktsomme rådgivning både overfor Haugesund og Hattfjelldal kommuner. Terras forsikringsselskap ACE anke over dette spørsmålet har ikke ført frem.

I spørsmålet om kommunenes krav var dekket under en eller to poliser kom lagmannsretten, på samme måte som tingretten, til at kommunenes krav er kun dekket under en polise (polisen for 2007/2008). Hattfjelldal fremmet en begrenset anke over dette forsikringsrettslige spørsmålet til Høyesterett. Av Høyesteretts beslutning fremgår at også denne anken er nektet fremmet.

Lagmannsrettens avgjørelse om at Terra er erstatningsansvarlig overfor både Haugesund og Hattfjelldal kommuner har betydning for alle kommunene som har vært involvert i saken. For det første har rettens uttalelser om ansvarsforholdet betydning for de seks øvrige kommunenes søksmål mot ACE. For det annet har dommen betydning for konkursboets fordringsprøvelse. For det tredje har den rettskraftige dommen betydning for den gjenstående forsikringssaken mot AIG om styreansvarsforsikringen, som også omfatter den tidligere ledelse i Terra Securities, skriver Advokatfirmaet Lund & Co DA.

Kommunene er tilfreds med at det nå er satt sluttstrek for saken mot ACE. Domstolenes avgjørelse av hvem som hadde ansvaret for Terraskandalen har vært det vesentlige, og kommunene ser på den rettskraftige dommen som en oppreisning. Dommen bekrefter kommunenes syn på Terras rådgivning.

Samtidig avkrefter dommen det inntrykket Terra og forsikringsselskapet har forsøkt å skape av kommunenes involvering. Dommen slår fast at det er Terras uaktsomme rådgivning som har forårsaket tapene kommunene er påført, og at det ikke er grunnlag for avkortning i forsikringsbeløpet.

Kommunene var representert ved Advokatfirmaet Lund & Co DA, ved advokat (H) Stein Erik Stinessen, advokat (H) Caroline Lund, og advokat (H) Ulf Larsen.

Kilde: Advokatfirmaet Lund & Co DA

Kommentarer

kommentarer