Nyhetsartikkel

06 september 2016

Nytt Enova-tilbud skal gjøre offentlig transport grønnere

Enova skjerper innsatsen overfor offentlig transport. Et nytt støtteprogram skal bidra til økt bruk av elektrisitet både på sjø og land.

– På veien mot lavutslippssamfunnet må transportsektoren bli tilnærmet utslippsfri, men det krever et kraftig løft innen teknologi og innovasjon. Fylkeskommuner og kommuner står for store innkjøp, og vi ønsker å legge til rette for at de i større grad kan fremme teknologiutvikling og miljø gjennom innkjøpene sine, sier Rune Holmen, Enovas programsjef innen industri, transport og ny teknologi.

Stort potensial
Målet med det nye programmet Støtte til infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester er at batterier og eventuelt andre nullutslippsløsninger skal bli vanligere i offentlige transporttjenester.

– Hvis for eksempel helt eller delvis elektrisk drift blir standard for ferger og hurtigbåter, reduserer vi betydelige utslipp, og også på land er det store gevinster å hente. Norske busser alene slipper årlig ut 350 000 tonn CO2, og særlig bybusser vil være aktuelle for elektrifisering, sier Holmen.

Rutegående transport som det offentlige kjøper inn er ifølge Enova en viktig arena for å introdusere nye teknologier:

– Rutene er faste og til dels korte, så de teknologiske og økonomiske utfordringene er mindre enn på andre områder. Samtidig vil erfaringene ha mye å si utover det enkelte sambandet eller linjen. Særlig på de maritime løsningene er norsk leverandørindustri helt i front, så her har Norge en gyllen mulighet til virkelig å bidra i den globale klimakampen gjennom å spre teknologiene internasjonalt, sier Holmen.

Skal drive utviklingen framover
Med det nye støtteprogrammet vil Enova sikre at det offentlige kjøper inn mer energieffektive transporttjenester. Det innebærer at programmet vil endre seg over tid, for å kunne fortsette å drive teknologiutviklingen framover når nye løsninger er innarbeidet i markedet.

– Et eget program tillater oss å tilpasse tilbudet etter hvert som markedet utvikler seg. Blant annet kan vi gjennom krav til støttenivå og kostnadseffektivitet gradvis trappe ned overfor spesifikke løsninger, som for eksempel når bruk av batterier ikke lenger er dyrere enn alternativet eller de blir valgt uansett, sier Holmen.

Skreddersydd
Enova har allerede tildelt over 400 millioner kroner i støtte til landanlegg til lavutslippsferger i Hordaland, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Mens pilot- og demonstrasjonsprosjekter fortsatt skal søke på Enovas program for ny teknologi, skal øvrige anbudsprosjekter nå sluses inn i det nye programmet.

– Disse prosjektene er spesielle, fordi de i tillegg til kravene i statsstøtteregelverket – som Enova forholder seg til – må ivareta kravene i regelverket for offentlige anskaffelser. Vi ser det derfor som mest hensiktsmessig å håndtere transportprosjekter knyttet til offentlige anbudsprosesser i et skreddersydd program som vi kan justere uten at det påvirker andre innsatsområder, sier Holmen.

Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Del på sosiale me

Kommentarer

kommentarer