Nyhetsartikkel

28 august 2016

Kraftleverandøren krever inn nettleien fra 1. september

NVE vedtok i mai en endring i avregningsforskriften som setter vilkår for gjennomfakturering av nettleie via kraftleverandør til forbrukerkunder.

Energi Norge har i sommer hatt en arbeidsgruppe bestående av medarbeidere fra nettselskaper og kraftleverandører, for å utvikle en anbefalt standardavtale mellom nettselskap og kraftleverandører for gjennomfakturering av nettleie til forbrukerkunder. Avtalen formaliserer forholdet mellom partene kraftleverandør og nettselskap ved gjennomfakturering til forbrukerkunder.

– Utkastet til slik avtalestandard er nå inne i en avsluttende fase hvor alle bransjeorganisasjoner er involvert, og vi har hatt et felles avklarende møte om avtalen med NVE, forteller næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge.
Avtalen tilgjengelig neste uke
Avtalen baserer seg på at alle inn- og utbetalinger for nettjenester som normalt er knyttet til nettleie (korreksjoner, USLA osv.) skjer via kraftleverandøren. Dette fordi helt sentral betalingsinformasjon som kundens bankkontonummer etc. ikke automatisk vil tilflyte nettselskapet ved gjennomfakturering. Spesielle forhold som anleggsbidrag og tilknytning håndteres direkte mellom nettselskap og kunder.

– Vi planlegger å gjøre avtalen tilgjengelig for alle aktører tidlig neste uke, slik at aktørene kan legge den til grunn ved inngåelse av avtaler om gjennomfakturering fra 1. september, forteller Haugen.
Råd for effektiv saksbehandling
Utover avtalen arbeides det med forslag til et teknisk vedlegg som innholder momenter for en effektiv saksbehandling mellom nettselskap og kraftleverandør ved innføring av gjennomfakturering. Det er da viktig å legge til grunn at nettselskapets formelle ansvar ikke endres, utover at kraftleverandøren gjennom forskriften om gjennomfakturering overtar det økonomiske ansvaret for betaling av nettleie.

Forskriften er tydelig på at det skal være en avtale mellom partene før gjennomfakturering kan starte. En annen forutsetning er at kraftleverandøren har plikt til å varsle sine kunder én måned før gjennomfakturering kan starte. Mange kraftleverandører har allerede gjort dette.
Må fremlegge bankgaranti
Et tredje krav at kraftleverandørene må legge frem en bankgaranti (selvskyldnergaranti) for nettselskapets fordringer på størrelse med landsgjennomsnittlig månedlig nettleie (fastsatt av NVE). Bankgarantien kan justeres hver tredje måned.

– Vi har hatt møter med representanter for store banker og fått bekreftet at de forbereder dette og i løpet av noe tid vil kunne tilby løsninger i henhold til NVEs forskrift. Vi tror derfor at det kan bli en ønsket konkurranse i markedet om garantier, sier Haugen.

På selskapsnivå anbefaler vi å holde tett kontakt med systemleverandører som skal bidra med tilpasninger for en helautomatisk løsning. Den må bestilles av det enkelte selskap. Det er grunn til å anta at serviceapparatet som skal følge opp slike leveranser er inne i en hektisk periode og må lage en rekkefølge på kundeoppfølging som kan få konsekvenser for når gjennomfakturering starter i det enkelte selskap.

Gjennomfakturering til bedriftskunder som har pågått i flere år allerede reguleres ikke av forskriften eller avtalen.

 

Kommentarer

kommentarer