Nyhetsartikkel

01 august 2016

Ny kraft ved 2. kvartal 2016: Tillatelse til 1,3 TWh ny produksjon

NVE, fylkeskommunene og OED ga i andre kvartal 2016 endelig tillatelse til 1,3 TWh (milliarder kilowawttimer) ny kraftproduksjon fordelt på fordelt på 33 vannkraftprosjekter og to vindkraftverk.

Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 17 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller under bygging.

Det ble i andre kvartal gitt endelig tillatelse til vindkraftverkene Gilja i Gjesdal kommune og Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal kommune. Sammenlagt årsproduksjon fra vindkraftverkene er på 0,9 TWh. Samlet årsproduksjon fra vannkraftprosjektene som fikk endelig konsesjon er på 0,5 TWh. Det største enkeltprosjektet som fikk konsesjon er Leikanger kraftverk i Leikanger kommune med en årsproduksjon på 182 GWh. Øvrige prosjekter består av 29 små vannkraftverk og tre opprustings- og utvidelsesprosjekter.

Ved utgangen av 2. kvartal var 4,7 TWh ny kraftproduksjon under bygging. Sammenlignet med 1. kvartal er det en betydelig økning som skyldes byggestart ved fem vindkraftprosjekter med en samlet årsproduksjon på 2,6 TWh. Det er 2,1 TWh ny vannkraftproduksjon under bygging, som fordeler seg om lag likt mellom opprustings- og utvidelsesprosjekter og nye vannkraftverk. Det er nå 17 TWh produksjon som har endelig tillatelse til å bygge ut, men som ikke er registrert som bygd eller under bygging.

Holmen vannkraftverk, på 25 MW, samt 17 små vannkraftverk er registrert satt i drift i 2. kvartal. Disse kraftverkene bidrar med 0,2 TWh ny vannkraftproduksjon.

I elsertifikatsystemet ble det i andre kvartal 2016 godkjent 71 nye vannkraftverk med en samlet årsproduksjon på 1 TWh. Sammenlagt er det godkjent 5,8 TWh norsk produksjon i elsertifikatsystemet.

I tredje kvartal 2015 åpnet NVE opp for søknader innenfor utvidet overgangsordning for elsertifikater. Utvidelsen gjelder fra 1. januar 2016 og omfatter alle nye vannkraftanlegg som har hatt byggestart etter 1. januar 2004. Ved utgangen av 2. kvartal 2016 var det godkjent totalt 3 TWh i den norske overgangsordningen.

 

Om rapporten

Rapporten Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging” publiseres hvert kvartal. Denne rapporten viser NVEs, fylkeskommunens og Olje- og energidepartementets (OED) endelige vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye vann- og vindkraftprosjekter, samt innrapportert oppstart av ny kraftproduksjon.

Et vedtak er endelig enten når NVEs eller fylkeskommunens vedtak ikke påklages eller når OED har gjort vedtak etter innsigelse-/klagebehandling eller innstilling.

 

Last ned ”Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging – 2. kvartal 2016”.

Kommentarer

kommentarer